Γνωστοποίηση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με Γεωπόνο (ΠΕ) ή (ΤΕ) Πτυχιούχο Σχολής  Τεχνολογίας-Γεωπονίας ή συναφούς, για τις ανάγκες του προγράμματος  LIFE14 CCA/GR/00389 - LIFE AgroClimaWater

Τελ. ενημέρωση 18/12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει:

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει  στο Γεράνι  Ν. Χανίωνς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,  αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Τελ. ενημέρωση 14/12/2015

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων.

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων...

Τελ. ενημέρωση 17/08/2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη απόφοιτου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού.

  Το αντικείμενο του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου είναι  σε θέματα που αφορούν τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης έργων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη...

Τελ. ενημέρωση 03/08/2015

Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 1/2015

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει τα αποστελεσματα της πρόσληψης ΣΟΧ 1/2015

Τελ. ενημέρωση 22/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Πλατανιά Ανακοινώνει   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του Νομού Χανίων...

Τελ. ενημέρωση 05/06/2015

Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Πλατανιά  σας ενημερώνει ότι  θα προχωρήσει στην  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών.

Συγκεκριμένα  σύμφωνα και με την υπ αριθμ. 106/2015 απόφαση του Δ.Σ. Πλατανιά θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων...

Τελ. ενημέρωση 29/04/2015

Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2015

Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2015...

Τελ. ενημέρωση 28/04/2015

Ανακοίνωση Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2015 Κ.Ε.ΔΗ.Π

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Πλατανιά  προχώρησε στην πλήρωση µίας (1)  θέσης  προσωπικού (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΠΕ) µε  σχετική προκήρυξη µε αρ. ΣΟΧ 1/2015 που δηµοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθµό   11/11-03-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.....

Τελ. ενημέρωση 09/04/2015

Πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Ενός (1) Ατόμου

Το Ν.Π.Ι.Δ. , Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνουενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ««Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά.» για την κάλυψη αναγκών της δομής του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου που βρίσκεται στον οικισμό Καμισιανά της Δ.Ε. Κολυμβαρίου με την εξής ειδικότητα : (1) Θέση Κατηγορίας ΠΕ – Ειδικότητας Νηπιαγωγών...

Τελ. ενημέρωση 17/03/2015

Παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων...

Τελ. ενημέρωση 17/02/2015

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

Ο Δήμος Πλατανιά μετά από την υπ’ αριθμ.11/2015 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών,συνολικού αριθμού (17) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας...

Τελ. ενημέρωση 13/02/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)