Διάρθρωση Υπηρεσίων Δήμου (ΟΕΥ)

Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσίων του Δήμου Πλατανιά έχει προκύψει απο το Φύλλο της Κυβερνήσεως με αριθμό 3201, Τεύχος Β, 28-11-2014΄και περιλαμβάνει:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

 1. Γενικός Γραμματέας
 2. Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 3. Νομική Υπηρεσία
 4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

 


 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 


 1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
  (α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Oργάνωσης
  (β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

 


   

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 


1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  

      (Α) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας,

      (Β) Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

                (α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

                (β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

                (γ) Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού

     (Γ) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

     (Δ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

2.  Αυτοτελές Τμήμα  Πολεοδομίας  

 


 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

1.  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών , Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού

     (Α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 

                (α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

                (β) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

                (γ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

    (Β) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  

                (α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

                (β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

                (γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού   

     (Γ) Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 


2.  Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

     (Α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

     (Β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης


3.  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

    (Α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

                (α) Γραφείο Προϋπολογισμού  

                (β) Γραφείο Λογιστηρίου

                (γ) Γραφείο Προμηθειών

    (Β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

                (α) Γραφείο Εσόδων

                (β) Γραφείο   Περιουσίας

    (Γ) Αυτοτελές Γραφείο   Ταμείου.

 

4.  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

    (Α) Τμήμα Τεχνικών Έργων

    (Β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Συγκοινωνιών ,  Άρδευσης– Ομβρίων 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ.

                (α) Γραφείο ΚΕΠ.

                (β) Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

                (γ) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ

                (α) Γραφείο ΚΕΠ.

                (β) Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

                (γ) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ  ΜΕ ΕΔΡΑ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

                (α) Γραφείο ΚΕΠ.

                (β) Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

                (γ) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  

Τελ. ενημέρωση 12/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)