Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 - 2018

Τελ. ενημέρωση 10/10/2017

Προκήρυξη Διεθνούς Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει διεθνή μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών Δήμου (2017-2018)», προϋπολογισμού 426.894,54€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και με Φ.Π.Α. (24%) 529.349,24€, με δικαίωμα προσαύξησης έως και +15% (βάσει των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/216): 79.402,39€ (συμπ. ΦΠΑ 24%), για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα η αναθέτουσα αρχή να παρατείνει τη σύμβαση, με τους ίδιους όρους, για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της (δικαίωμα προαίρεσης).

Τελ. ενημέρωση 03/09/2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για Προμήθεια Και Συναρμολόγηση ΜεταλλικωΝ Ερμαρίων Τύπου Ντέξιον.

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την « Προμήθεια   και  συναρμολόγηση  μεταλλικω ν  ερμαρίων  τύπου  Ντεξιον » συνολικής  αξίας  17.368,62 €, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Τελ. ενημέρωση 18/08/2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για Προμήθεια Υπόβασης ΔΕ Μουσούρων

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την « Προμήθεια    Υπόβασης  ΔΕ Μουσούρων  » συνολικής  αξίας  9.957,20 €, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Τελ. ενημέρωση 18/08/2017

Προκήρυξη (εκ νέου) Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει εκ νέου τη 11209/ 23-06-2017 Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πλατανιά, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, έτους 2017, δυνάμει της 256/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΡΨΥΩΞ5-7ΔΘ)

Τελ. ενημέρωση 09/08/2017

Ανάκληση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια και συναρμολόγηση μεταλλικω ν ερμαρίων τύπου Ντέξιον

Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα 14072/4-8-2017 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια και συναρμολόγηση μεταλλικών ερμαρίων τύπου Ντέξιον ανακαλείται λόγω λάθους στην 11070/21-06-2017 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν θα γίνουν δεκτές σχετικές προσφορές. Η διαδικασία θα επαναληφθεί εκ νέου στο αμέσως προσεχώς διάστημα.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

 Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την « Προμήθεια   και  συναρμολόγηση  μεταλλικων  ερμαρίων  τύπου  Ντεξιον » συνολικής  αξίας  16.503,89€, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

 

 

Τελ. ενημέρωση 09/08/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια Σκυροδέματος για αποκαταστάση μικρών ζημιών στην Οδιοποιία ΔΕ Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την « Προμήθεια   Σκυροδέματος » συνολικής  αξίας  6944,00€, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Τελ. ενημέρωση 04/08/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 'Καθαρισμός περιαστικών δασών, χωματερών, αντιπυρικών δρόμων, δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Μουσούρων 'Δήμου Πλατανιά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: 'Καθαρισμός περιαστικών δασών, χωματερών, αντιπυρικών δρόμων, δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών Δ.Ε. Μουσούρων', Δήμου Πλατανιά με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

 

Προϋπολογισμού 71.988,20 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

Τελ. ενημέρωση 28/07/2017

Διακηρυξη Συνοπτικου Διαγωνισμου Για Την Επιλογη Αναδοχου Προμηθειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας «Ειδών καθαριότητας, Υγιεινής και Ευπρεπισμού του Δήμου Πλατανιά, του Ν.Π.Δ.Δ., της ΚΕΔΗΠ,  της Α΄βαθμίας & Β΄βαθμιας Σχολικής  Επιτροπής αυτού»

Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.:  40.791,52 

και με Φ.Π.Α. 24%:   50.581,49 € 

 

Τελ. ενημέρωση 21/07/2017

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Προμήθεια Πινακίδων Και Ειδών Οδοσήμανσης

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση  προμήθειας πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 14996,56 (ΚΑ 30.7135.007  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης 211/2017  (97ΝΤΩΞ5-ΧΩΠ)) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας.

Τελ. ενημέρωση 07/07/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή των αναφερόμενων στο θέμα υπηρεσιών.

 

- Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών. - Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2016 και 2017 της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

- Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα (Γεράνι Δήμου Πλατανιά-73 014 Χανιά).

  - Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2016 και 2017, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

- Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 12.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ, για τον έλεγχο των χρήσεων 2016 και 2017.

Τελ. ενημέρωση 07/07/2017

Διακηρύξη Με Ανοικτή Διαδικασία Επιλογή Αναδόχου Για Την Κατασκευή Έργου

Έργο: O Δήμος Πλατανιά, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜO ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 230.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 10/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 185.252,41€ .

Τελ. ενημέρωση 05/07/2017

Διακηρύξη Με Ανοικτή Διαδικασία Επιλογή Αναδόχου Για Την Κατασκευή Έργου

Έργο: O Δήμος Πλατανιά, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Β'ΦΑΣΗ - 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ), εκτιμώμενης αξίας 170.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 11/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 136.213,73€ .

Τελ. ενημέρωση 05/07/2017

Δράσεις Ενημέρωσης & Δικτύωσης από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά

Συνάντηση ενημέρωσης και δικτύωσης του Κέντρου Κοινότητας – της νεοσύστατης κοινωνικής δομής του Δήμου Πλατανιά - με εκπροσώπους υπηρεσιών/δομών και φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης στα διοικητικά όρια του Δήμου Πλατανιά (προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Κισάμου, κ.α.) της Εκκλησίας καθώς και με δ/ντες Σχολικών Μονάδων του Δήμου, παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΗΠ κ. Α. Καπνισάκη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά.

Τελ. ενημέρωση 28/06/2017

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 13 ναυαγοσωστικούς πύργους, προϋπολογισμού 130.850,00€

Τελ. ενημέρωση 23/06/2017

Προσκληση Υποβολης Προσφορας Προμηθεια Υλικων Σημανσης Αδεσποτων Ζωων Συντροφιας

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας  ανάθεση  προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 744,00 € και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχετικής προσφοράς.

Τελ. ενημέρωση 09/06/2017

Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών Δήμου Πλατανιά - 3η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

3η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1  του Ν.3852/2010 και των άρθρων 6, παρ.10 και 118 του Ν.4412/2016 Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών   Δήμου  η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα 21 ημερών αρχής γενομένης άμεσα μετά την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο από την Ο.Ε., προϋπολογισμού  19.475,81€ χωρίς Φ.ΠΑ. ήτοι 24.150,00€ με ΦΠΑ 24%   δυνάμει της 158/2017 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΗΑΗΩΞ5-ΜΙ1 )

Τελ. ενημέρωση 02/06/2017

Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών Δήμου Πλατανιά - 2η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

2Η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

για απευθείας ανάθεση  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1  του Ν.3852/2010 και των άρθρων 6, παρ.10 και 118 του Ν.4412/2016 Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών   Δήμου  η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα 21 ημερών αρχής γενομένης άμεσα μετά την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο από την Ο.Ε., προϋπολογισμού  19.475,81€ χωρίς Φ.ΠΑ. ήτοι 24.150,00€ με ΦΠΑ 24%   δυνάμει της 158/2017 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΗΑΗΩΞ5-ΜΙ1 )

Τελ. ενημέρωση 01/06/2017

Δημόσιος μειοδοτικός ηλεκτρονικός ανοικτό διαγωνισμός Ναυαγοσωστικής Προστασίας Παραλιών Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 13 ναυαγοσωστικούς πύργους

Τελ. ενημέρωση 30/05/2017

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, 32, παρ2. γ: "λόγω κατεπείγουσας ανάγκης" του Ν.4412/2016 της προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες  του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα έως πέντε μηνών ή έως της υπογραφής σύμβασης του αναδόχου/χων επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 59.950,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. ήτοι 74.338,00€ με ΦΠΑ 24%

Τελ. ενημέρωση 24/05/2017

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 – 2018.

Τελ. ενημέρωση 26/04/2017

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α)

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α) για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά

Τελ. ενημέρωση 21/04/2017

Περίληψη Διακήρυξης έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας Γυμνάσιου – Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατάνια»

O Δήμος Πλατανιά, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας Γυμνάσιου – Λυκείου Κολουμβαρίου Δήμου Πλατάνια», εκτιμώμενης αξίας 1.925.528,46 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 1/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 1.346.376,33€ και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 195.021,34€

Τελ. ενημέρωση 18/04/2017

Περίληψη Διακήρυξης έργου «Διαμορφώσεις-Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών Σε Κοινοχρήστους Και Αθλητικούς Χώρους»

O Δήμος Πλατανιά, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμορφώσεις-Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών Σε Κοινοχρήστους Και Αθλητικούς Χώρους» 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ :<  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ> », εκτιμώμενης αξίας 265.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 9/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 185.346,06 € και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 28.309,73 €

Τελ. ενημέρωση 18/04/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κάδων Συλλογής Α πορριμμάτων

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την « Προμήθεια Κάδων  Συλλογής  Απορριμμάτων» συνολικής  αξίας  19.716,00 €, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Τελ. ενημέρωση 12/04/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτικού μίγματος

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την «Προμήθεια   Ψυχρού   Ασφαλτικπού  μίγματος»  συνολικής  αξίας  19.988,80 €, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Τελ. ενημέρωση 07/04/2017

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ποσοστού (%) έκπτωσης επι της προσφερόμενης τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας  2017 - 2018:

τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης νηπίων των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά

Προϋπολογισμού     43.172,97  Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %  και 13%)

Τελ. ενημέρωση 17/03/2017

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Δημοσίευση διακήρυξης δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 - 2018

Τελ. ενημέρωση 14/03/2017

Προμήθεια Χρωμάτων-Μονωτικων Και Λοιπών Υλικών για λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση  Προμήθειας χρωμάτων, μονωτικών και λοιπών υλικών για λοιπές εγκαταστάσεις  του Δήμου Πλατανιά»  με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.755,79€ (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης ΚΑ320-6662.001  3159/01.02.2017).Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,  με αριθμό πρωτ.2870/23.02.2017.

Τελ. ενημέρωση 08/03/2017

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΟΥ-ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ-ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση  Προμήθειας υλικών συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων  ΔΕ Πλατανιά , Μουσούρων, Κολυμβαρίου, Βουκολιών»  αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

Τελ. ενημέρωση 08/03/2017

Διακήρυξη της Προμήθειας Τροφίμων και Ειδών Παντοπωλείου για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά

Διακήρυξη Της Προμήθειας Τροφίμων Και Ειδών Παντοπωλείου Για Τις Ανάγκες Του Κοινωνικού Παντοπωλείου Του Δήμου Πλατανιά, Σίτισης Των Παιδιών Των Παιδικών Σταθμών Του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά Και Γάλακτος Για Τους Εργαζομένους Του Δήμου, Του Ν.Π.Δ.Δ Και Της ΚΕΔΗΠ Για 16 Μήνες Αρχής Γενομένης Της Υπογραφής Της Σύμβασης, 2017 – 2018.

 

Τελ. ενημέρωση 21/02/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)