Αντιδήμαρχοι Δήμου Πλατανιά

 

O Δήμαρχος Πλατανιά ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πλατανιά, εντός της τρέχουσας δημοτικής  περιόδου, με θητεία δυόμισι ετών, ήτοι από σήμερα 09-09-2014 έως 28-02-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως εξής:

 

Α) Γενικά Καθήκοντα:

Οι Αντιδήμαρχοι στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η εκτελεστική επιτροπή επικουρούν τον Δήμαρχο:

 1. Στον συντονισμό και προαγωγή του Δημοτικού έργου
 2. Σε θέματα συνεργασίας με ΟΤΑ  του εσωτερικού και εξωτερικού.
 3. Στα,  σε όσους είναι κατά τόπο αντιδήμαρχοι τα  κατά την δημοτική ενότητα ευθύνη τους, καθήκοντα όπως ορίζονται από άρθρο 59, παρ.4.α,β,γ,δ,ε,στ, του Ν.3852/2010 και ειδικότερα:

1. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

2.Έχουν την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

3. Μεριμνούν για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιϊα στη δημοτική ενότητα.

4. Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του κάθε μορφής τεχνικού, μηχανολογικού  εξοπλισμού  και μηχανημάτων που βρίσκονται  και λειτουργούν στη δημοτική ενότητα..

4.Εξουσιοδοτούνται με την παρούσα να υπογράφουν, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

5.Συνεργάζονται με τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

iv. O Δήμαρχος εξακολουθεί ν΄ασκεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της παρ.1, εδαφ. α,β,γ,δ,ε,στ,θ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Β) Ειδικά Καθήκοντα ( αρθρ.59 παρ.4 στ. Ν.3852/2010)

1.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Μουσούρων, και του μεταβιβάζει πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και του συντονισμού των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας, και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

α) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των θεμάτων διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων άρδευσης

β)Ακίνητης Περιουσίας

γ)Πολιτικής Προστασίας

δ)Λαϊκής Παράδοσης και Ιστορίας

2.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαλακωνάκη Ιωάννη του Αντωνίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου, και του μεταβιβάζει πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και του συντονισμού των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας, και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

α) Περιβάλλοντος και πρασίνου.

β) Ζωϊκής παραγωγής (πλην της μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα) και αλιείας.

γ) Υγιεινής και ασφάλειας χώρων εργασίας.

δ) Θέματα δημόσιας υγείας και  πρωτοβάθμιων υπηρεσιών της. 

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλαϊτζάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Βουκολιών, και του μεταβιβάζει πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και του συντονισμού των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας, και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

α)Χορήγησης αδειών καταστημάτων και λοιπών σχετικών διοικητικών πράξεων και εγγράφων,  καθώς και να υπογράφει άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

β) Θεμάτων αλλοδαπών.

γ)Παιδείας.

δ)Θέματα που αφορούν την διαφάνεια, το διαδίκτυο, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θέματα που αφορούν τον τομέα πληροφορικής, επικοινωνιών, ηλεκτρονικής και ψηφιακής προβολής του Δήμου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπεμπλιδάκη Κωνσταντίνο του Ελευθερίου,  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Πλατανιά, και του μεταβιβάζει πέραν των γενικών καθηκόντων της παραγράφου Α΄ του παρόντος και του συντονισμού των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας, και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

α) Θεμάτων διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων άρδευσης.

β)Γραφείου Κίνησης και Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων.

γ)Κ.Ε.Π.

δ)Συντήρηση και λειτουργία κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου.

5.Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δασκαλάκη Νικόλαο του Σταύρου,  στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ΄ύλην τις αρμοδιότητες επί θεμάτων:

α) Πολιτισμού, Αθλητισμού  και Νέας Γενιάς.

β) Θαμάτων  πολιτικής και μέριμνας για  τα αδέσποτα ζώα.

γ) Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών ισότητας των φύλων.

δ) Πολεοδομικών Εφαρμογών και ελέγχου κατασκευών και Διαχείρισης Κοιμητηρίων.

Πλέον των ανωτέρω ορίζονται και τα εξής:

1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Σολιδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Μαλακωνάκη Ιωάννη του Αντωνίου. 

2. Τους πολιτικούς  γάμους τελεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο,  αρμόδιοι για την τέλεση των πολιτικών γάμων είναι ο Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος για την Δ.Ε. Πλατανιά, ο Μαλακωνάκης Ιωάννης για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου, ο Καλαϊτζάκης Γεώργιος για την Δ.Ε.Βουκολιών και ο Σολιδάκης Εμμανουήλ για την Δ.Ε. Μουσούρων και σε όλο τον Δήμο όταν αναπληροί τον Δήμαρχο.

3.Τέλος ορίζονται και τα εξής όσον αφορά τις κατά τόπον αρμοδιότητες των αντιδημάρχων  και την εκτέλεση αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους:

α.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Καλαϊτζάκη, τις κατά τόπο αρμοδιότητες του για  Δημοτική Ενότητα  Βουκολιών θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπεμπλιδάκης. 

β.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μαλακωνάκη, τις κατά τόπο αρμοδιότητες του για  Δημοτική Ενότητα  Κολυμβαρίου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης.           

γ.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη, τις κατά τόπο αρμοδιότητες του για  Δημοτική Ενότητα  Μουσούρων θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης. 

δ.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Μπεμπλιδάκη, τις κατά τόπο αρμοδιότητες του για  Δημοτική Ενότητα  Πλατανιά θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης. 

4. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Τελ. ενημέρωση 04/05/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)