ΠΕΡΙΛΗΨΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τελ. ενημέρωση 28/12/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2016-2017

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2016-2017, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και συγκεκριμένα του εξής, ανά πρόγραμμα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης

Τελ. ενημέρωση 20/12/2016

Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Εποχιακού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 3/2016

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  28/11/2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 8:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 768/2016 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2016 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά

Τελ. ενημέρωση 28/11/2016

Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Εποχιακού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2016

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18/10/2016 ημέρα Τρίτη   και ώρα 8:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 681/2016 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2016 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά

Τελ. ενημέρωση 18/10/2016

Ανακοίνωση Υπ' Αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι Νομού Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

108

Δήμος Πλατανιά

(Τμήμα Τεχνικών Έργων)

Γεράνι Χανίων

ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός

8 μήνες

1

Τελ. ενημέρωση 28/09/2016

Πίνακες Κατάταξης των Υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2016 Προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά

Δημοσίευση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2016 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά μαζι με πρακτικο κλήρωσης λόγω ισοβαθμίας στην θεση με κωδ. 108

Τελ. ενημέρωση 04/08/2016

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) που επισυνάπτεται, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πλατανιά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά, δηλαδή μέχρι τις  09-8-2016

Τελ. ενημέρωση 25/07/2016

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

O Δήμος Πλατανιά προσκαλεί Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) που επισυνάπτεται, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πλατανιά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά, δηλαδή μέχρι τις  16 -06-2016.

Τελ. ενημέρωση 01/06/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2015-2016

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2015-2016,

Τελ. ενημέρωση 18/01/2016

Ανακοίνωση Υπ' Αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

για την υλοποίηση της πράξης

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Τελ. ενημέρωση 14/01/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)