Τελικά Κείμενα του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πλατανιά

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού.

Τελ. ενημέρωση 07/10/2016

Δημοσίευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πλατανιά 2015-2019

Ο Δήμος Πλατανιά με την υπ. αρ: 10η  / 2015 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου, τόσο από την πλευρά της τοπικής οικονομίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και από την πλευρά της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού.

Τελ. ενημέρωση 08/05/2015

Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πλατανιά 2015-2019

Στα πλαίσια σύνταξης του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Προγράματος Δήμου Πλατανιά 2015-2019
παρακαλούμε όπως διατυπώσετε, μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου, τις απόψεις σας για τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου ή της τοπικής σας κοινότητας καθώς και τις προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις που θα  μπορούσαν να υλοποιηθούν.
Οι απαντήσεις σας όπως αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: birakis<@>platanias.gr μεχρι την 24η Νοεμβρίου 2014.

Τελ. ενημέρωση 24/10/2014

'Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πλατανιά 2013-2014'

Παρακάτω παρέχεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά των ετών 2013-2014, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο, προς ανάγνωση και συμπλήρωση αντίχτοιχα από τους πολίτες του Δήμου.

Τελ. ενημέρωση 04/01/2013

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)