Δημοτικό Συμβούλιο

 

Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης):

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

 


 

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου:   Χηνόπουλος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:

Βεριβάκη - Μαστοράκη Γεωργία

Φραγκονικολάκης Αντώνιο

Δήμαρχος:

Μαλανδράκης Ιωάννης

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Σολιδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Μαλακωνάκης Ιωάννης του Αντωνίου

Καλαϊτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Καπνισάκης Αντώνιος του Στυλιανού

Δασκαλάκης Νικόλαος του Σταύρου

Σταματάκης Ιωάννης του Θεοδώρου

Αρχοντάκης Χρήστος του Ιωάννη

Παπουτσάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Μπουρδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου

Σημαντηράκης Πολυχρόνιος του Βασιλείου

Μαυρογένης Παναγιώτης του Σταματίου

Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου

Μαρινάκης Πέτρος του Γεωργίου

Κολομβάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Βλαζάκης Χαρίλαος του Θεοδώρου

Ντουντουλάκης Εμμανουήλ του Χρήστου

Κασσελάκης Ιωάννης του Βασιλείου

Τσαγκαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Βολάνης Μανούσος του Ελευθερίου

Πατεράκης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου

Μπικάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Δασκαλάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου

Νταγκουνάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου

Κουμάκη Αλεξία του Γεωργίου        

 

 

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

2. Μαλακωνάκης Ιωάννης του Αντωνίου

3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

4. Καπνισάκης Αντώνιος του Στυλιανού

5. Δασκαλάκης Νικόλαος του Σταύρου

6. Χηνόπουλος Αθανάσιος του Περικλέους

7. Σταματάκης Ιωάννης του Θεοδώρου

8. Αρχοντάκης Χρήστος του Ιωάννη

9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος του Νικολάου

10. Παπουτσάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου

12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος του Βασιλείου

13. Μαυρογένης Παναγιώτης του Σταματίου

14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου

15. Μαρινάκης Πέτρος του Γεωργίου

16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου 

17. Βλαζάκης Χαρίλαος του Θεοδώρου

18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ του Χρήστου

19. Κασσελάκης Ιωάννης του Βασιλείου

20. Τσαγκαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

21. Βολάνης Μανούσος του Ελευθερίου 

22. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη) του Γεωργίου 

23. Πατεράκης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου

24. Μπικάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου

26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου

27. Κουμάκη Αλεξία του Γεωργίου

Τελ. ενημέρωση 09/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)