Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά

Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Πλατανιά – σύμφωνα με την υπ. αρ.  582/2015 απόφαση Δημάρχου Πλατανιά – έχει οριστεί ο κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΥΡΗΣ, Κοινωνικός - Πολιτικός Επιστήμων (B.A., M.P.Adm.).

Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση: Γεράνι Χανίων, T.K. 730 14

Τηλέφωνο:  (+30) 2821 3 40006               

Τηλεμοιoτυπία (Fax): (+30) 2821 3 40090

Ε-mail: gengram platanias.gr

Βιογραφικό

O  κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΥΡΗΣ γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1980. Σπούδασε Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης όπου αποφοίτησε με βαθμό Λίαν Καλώς. Με μεταπτυχιακές σπουδές (αριστεύσας) στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εξειδικευτεί στην ανάλυση και αξιολόγηση των κρατικών πολιτικών και στο σχεδιασμό και υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών στο δημόσιο τομέα. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους πρακτικών συνεδρίων καθώς και σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων-εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

 

Διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ΟΤΑ, έχοντας διατελέσει κατά το παρελθόν με επιτυχία  Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Χανίων (2011-2014) και Ειδικός Σύμβουλος στο Δήμο Κισσάμου (2014-2015). Έχει εργαστεί επίσης ως επιστημονικός σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων, ως ειδικός σύμβουλος κρατικών οργανισμών σε θέματα πολιτικών υγείας και πρόνοιας, ως ερευνητής εταιρειών ερευνών κοινής γνώμης, ως διδάσκων καθηγητής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων σε φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, κ.α.

 

Ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» από το 2011, κατέχει σήμερα στο Δ.Σ. της Ένωσης τη θέση του υπευθύνου Ηλεκτρονικής Δικτύωσης ενώ κατά την περίοδο 2012-2014 κατείχε τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου.

 

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά (Proficiency) και διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.

 


 

Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας είναι επιφορτισμένος - σύμφωνα με την υπ. αρ.  582/2015 απόφαση Δημάρχου Πλατανιά – με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους σε συνεργασία με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να προβαίνει στη σύνταξη εσωτερικών εγκυκλίων, κανονισμών ή  εγχειριδίων για τη βέλτιστη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών.
2. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
3. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Εκτελεστικής Επιτροπής  και της Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο τους.
4. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων διοίκησης,  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Διευθυντές ή Τμηματάρχες.
5. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο, την Εκτελεστική Επιτροπή ή/και το Δημοτικό Συμβούλιο.
7. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου
8. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών του Δήμου.
9. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντονισμός και η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.
10. Επιμελείται την παρακολούθηση, συντονισμό και ορθή εκτέλεση κάθε θέματος που του αναθέτει ο Δήμαρχος.

 


 

Επιλεγμένη Αρθρογραφία

Τελ. ενημέρωση 02/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)