ΔΕΥΑΒΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βορείου Άξονα)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διοίκηση Κ.Ε.Δ.Η.Π. Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τηλέφωνο ΦΑΞ

Πρόεδρος: Σταμάτακης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Μαθιουδάκης Χρήστος

Κτήριο ΔΕΥΑΒΑ

Γεράνι Χανίων

ΤΚ: 73014
2821 0 84000

2821 0 84010

 


Σύσταση ΔΕΥΑΒΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191Α/23−08−1980), όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία με τους νόμους Ν.2065/92, Ν.2130/93, Ν.2218/94, Ν.2307/95, Ν.2503/97, Ν.2647/98, Ν.2839/2000, Ν.3013/2002, βάσει του νέου τροποποιημένου καταστατικού της (ΦΕΚ 705Β/ 29-04-2011).

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 Ο Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ Α΄114/2006), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07−06−2010) και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη Νόμου.

 


Σκοποί ΔΕΥΑΒΑ

α) Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων αγωγών μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

β) Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων αγωγών μεταφοράς και λειτουργία των δικτύων άρδευσης στη περιοχής αρμοδιότητάς της.

γ) Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) για την περιοχή της αρμοδιότητάς της.

δ) Η διαχείριση, αξιοποίηση και λειτουργία δραστηριοτήτων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προέρχονται από τα αντικείμενα δράσεων της επιχείρησης καθώς και από δραστηριότητες του Δήμου Πλατανιά.

 


Τελ. ενημέρωση 12/10/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)