ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 163 του  Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α).

3.Τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2186 Β΄/29-9-2011) του Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014).

4.Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη  Δημάρχου  σε θέματα που αφορούν τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη απόφοιτου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού.

  Το αντικείμενο του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου είναι  σε θέματα που αφορούν τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης έργων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή  Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικού Δομικών Έργων» ή Μηχανικού  έργων υποδομής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.

Γ) Να έχουν δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων καθώς και σε συντονισμό και  διοίκηση προσωπικού.  Η   εμπειρία  τεκμηριώνεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση,  βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα για αντικείμενο και διάρκεια ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδίκευσης ή εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα,  να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της  παραπάνω  εμπειρίας.  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και τα σχετικά αποδεικτικά για την προαπαιτούμενη εμπειρία.

Δ) Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.

Ε)Θα συνεκτιμηθεί γνώση ή κατάρτιση σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης,  Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΤ) θα συνεκτιμηθεί  εμπειρία ή κατάρτιση σε διαχείριση συστημάτων ποιότητας και σε ελέγχους αυτών (Certified Auditor)

 H επιλογή θα γίνει  από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου /ης (παρ.4 του αρθρου 163 του Ν.3584/2007)

Ο/Η προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δίκαιου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015 έως και τη Δευτέρα 10  Αυγούστου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γεράνι στην έδρα του Δήμου (γραφείο Δημάρχου, τηλ: 2821340002 ή Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, τηλ 2821340014 ) κατά τις εργάσιμες  ώρες.

Η παρουσία προκήρυξη να αναρτηθεί  στο δημοτικό κατάστημα του και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και να δημοσιευτεί σε  μια τοπική εφημερίδα.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Τελ. ενημέρωση 03/08/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)