ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου  Εσωτερικών».
 5. Την υπ’ αριθμ. 93/18-03-2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά περί προγραμματισμού για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος  2015.
 6. Την υπ’ αριθμ.3900/02-04-2015 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πλατανιά ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 7. Την υπ' αριθμ. 14342/28-04-2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί έγκρισης απασχόλησης είκοσι ενός (21) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Πλατανιά.
 8. Το υπ’ αριθμ. 11861/05-05-2015  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά ως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2186/τ΄Β΄/29-09- 2011) και (ΦΕΚ 3201/τ΄Β΄/28-11- 2014).
 10. Την υπ’ αριθμ. 11587/20-05-2015 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας της ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

104

Δήμου Πλατανιά

 (Υπηρεσίες

Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Άρδευσης)

Γεράνι Χανίων

ΔΕ Οδηγοί Απορ/ρων /Φορτηγών (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

5

105

Δήμου Πλατανιά

 (Υπηρεσίες

Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Άρδευσης)

Γεράνι Χανίων

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχ/των Έργου

[ Ισοπεδωτής Γαιών

(Ομάδας Ζ΄ Τάξης Γ΄)]

8 μήνες

2

106

Δήμου Πλατανιά

 (Υπηρεσίες

Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Άρδευσης)

Γεράνι Χανίων

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχ/των Έργου [Έκσκαφέα –Φορτωτή

(Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄)]

8 μήνες

1

107

Δήμου Πλατανιά

 (Υπηρεσίες

Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Άρδευσης)

Γεράνι Χανίων

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχ/των Έργου [Προωθητής Γαιών

(Ομάδας Ε΄ Τάξης Δ΄)]

8 μήνες

1

108

Δήμου Πλατανιά

 (Υπηρεσίες

Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Άρδευσης)

Γεράνι Χανίων

ΔΕ  Τεχνίτης Υδραυλικός

8 μήνες

1

109

 Δήμου Πλατανιά

 (Υπηρεσίες

Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Άρδευσης)

Γεράνι Χανίων

 

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχ/των Έργου [Πολυμηχάνημα -Χορτοκοπτικό

(Ομάδας Γ΄ Τάξης Β΄)]

8 μήνες

1

110

Δήμου Πλατανιά

 (Υπηρεσίες

Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Άρδευσης)

Γεράνι Χανίων

ΥΕ Εργάτες Αποκομιδής Απορ/των

8 μήνες

10

 


 

Τελ. ενημέρωση 05/06/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)