Πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Ενός (1) Ατόμου

 

Το Ν.Π.Ι.Δ. , Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ««Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιάγια την κάλυψη αναγκών της δομής του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου που βρίσκεται στον οικισμό Καμισιανά της Δ.Ε. Κολυμβαρίου με την εξής ειδικότητα :

 • (1) Θέση Κατηγορίας ΠΕ – Ειδικότητας Νηπιαγωγών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα  αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της ανακοίνωσης    ΣΟΧ 1/2015 ( ΑΔΑ 7Υ91ΟΚ6Ο-651 ) , το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν από το δικτυακό τόπο http://www.platanias.gr

Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν .

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλικιανός Χανίων Τ.Κ. 73005 υπόψη Κουνδουράκη Μανώλη (τηλ. επικοινωνίας: 2821 3 41021).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από  19-3-2015 έως και 30-3-2015

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) .

Τελ. ενημέρωση 17/03/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)