Βελτιωση Αρδευτικου Εργου Δρακωνας, Δ.Ε. Κολυμβαριου, Δημου Πλατανια – Υποεργο 1: Βελτιωση Αρδευτικου Εργου Δρακωνας Δ.Ε. Κολυμβαριου, Δημου Πλατανια

Ο Δήμος Πλατανιά διακηρύττει ότι την 16η  του μηνός  Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ( Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΚΩΝΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...

Τελ. ενημέρωση 27/05/2015

Βελτίωση Αρδευτικού Έργου Μελισσουργείου Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά - Υποέργο: Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Μελισσουργείο, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά διακηρύττει ότι την 9η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ( Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...

Τελ. ενημέρωση 21/05/2015

Βελτίωση Αρδευτικού Έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατάνια - Υποέργο 1: Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Βασιλόπουλου Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Βελτίωση Αρδευτικού Έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου  Δήμου Πλατάνια - Υποέργο  1: Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Βασιλόπουλου Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 21/05/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Πινακίδων Και Ειδών Οδοσήμανσης

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης» συνολικού προϋπολογισμού 7.995,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 8466/03-04-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν πρόσφατη (έως 2 έτη) εργαστηριακή κοκκομετρική ανάλυση και πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 07 Μαΐου 2015.Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού την Παρασκευή 08 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341034 (Δημήτρης Λυκογιάννης).

Τελ. ενημέρωση 30/04/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Φωτιστικών

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια φωτιστικών» συνολικού προϋπολογισμού 6.995,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 6724/10-03-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν prospectus, πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 06 Μαΐου 2015...

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια φωτιστικών» συνολικού προϋπολογισμού 6.995,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 6724/10-03-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

 

Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν prospectus, πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 06 Μαΐου 2015.

 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού την Πέμπτη 07 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341034 (Δημήτρης Λυκογιάννης).

Τελ. ενημέρωση 30/04/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Χρωμάτων Για Εργασίες Συντήρησης

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια χρωμάτων για εργασίες συντήρησης» συνολικού προϋπολογισμού 878,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 8418/03-04-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν εργαστηριακή ανάλυση, πιστοποίηση και τεχνικά χαρακτηριστικά, θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 28 Απριλίου 2015... 

Τελ. ενημέρωση 24/04/2015

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υπόβασης

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υπόβασης» συνολικού προϋπολογισμού 2.509,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 9062/15-04-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν πρόσφατη (έως 2 έτη) εργαστηριακή κοκκομετρική ανάλυση και πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής, θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 29 Απριλίου 2015...

Τελ. ενημέρωση 24/04/2015

Πρόσκληση Για Υποβολή Αιτήσεων Μίσθωσης Παραλίας Για Την Περίοδο

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Μίσθωσης Παραλίας για την περίοδο 2015 έως την 24/4/2015...

Τελ. ενημέρωση 15/04/2015

Διακήρυξη για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών παρελκομένων

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών παρελκομένων» συνολικού προϋπολογισμού 14.983,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 6722/10-03-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 20 Απριλίου 2015...

Τελ. ενημέρωση 15/04/2015

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Υπηρεσία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού  για την Υπηρεσία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ...

Τελ. ενημέρωση 08/04/2015

Διακήρυξη για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» συνολικού προϋπολογισμού 6.457,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 6116/27-02-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.Οι σφραγισμένες και κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 14 Απριλίου 2015...

Τελ. ενημέρωση 04/04/2015

Διακήρυξη για την Eκμίσθωση του Kυλικείου Γυμνασίου-Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου και Eσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Πλατανιά...

Τελ. ενημέρωση 31/03/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)