Βελτίωση Αρδευτικού Έργου Μελισσουργείου Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά - Υποέργο: Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Μελισσουργείο, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά διακηρύττει ότι την 9η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ( Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949081 και πρόκειται για το υποέργο 1 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ

Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό  54.607,90 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 37/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά ανέρχεται στο ποσό των 74.102,92  ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 95.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Τελ. ενημέρωση 21/05/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)