Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Υπηρεσία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

08/04/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την Υπηρεσία  «Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του Πολίτη» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 61.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του  ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).
Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα μία χιλιάδων  πεντακοσίων Ευρώ, € 61.500,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 50.000,00 + ΦΠΑ (23%): € 11.500,00).

 

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η   8691/08.04.2015 περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Δημάρχου Πλατανιά «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη»  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 131/09.04.2015 (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) περιέχει σφάλμα ως προς τον προσδιορισμό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής . Για την ορθή αποτύπωση  εστάλη το 8819/14-04-2015 έγγραφο διόρθωσης σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , του Δήμου Πλατανιά προς το Εθνικό Τυπογραφείο , το οποίο και επισυνάπτεται .

 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού , Οργάνωσης και Πληροφορικής

 


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει, επίσης, να αποστέλλουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Email αποστολής Στοιχείων: birakis platanias.gr

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ (17/04/2015)

 

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας εως τις 17/04/2015: Αρχείο Διευκρινήσεων

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ (21/04/2015)

 

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας εως τις 21/04/2015: Αρχείο Διευκρινήσεων - ΙΙ

 

 


 

Τελ. ενημέρωση 08/04/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)