Ανακοίνωση Υπ' Αριθμ. Σοχ 3/2016 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. 2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. 4.     Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5. 5.     Την υπ’ αριθμ. 103/8.4.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών για το έτος 2016»
 6. 6.     Την υπ’ αριθμ. 5532/28.4.2016 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πλατανιά ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 7. 7.     Την υπ' αριθμ. οικ.18643/31.5.2016 Απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης επτά (7) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Πλατανιά.
 8. 8.     Το υπ’ αριθμ. 15216/2.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Δήμο Πλατανιά με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 9. 9.     Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 3201/Β΄/28.11.2014).

10.  Την υπ’ αριθμ. 18666/31.10.2016 βεβαίωση του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

11.  Την υπ.αριθμ. 18677/31.10.2016 βεβαίωση του Δήμου Πλατανιά από την οποία προκύπτει ότι δεν καλύφθηκαν και είναι κενές οι δύο (2) από τις συνολικά επτά (7) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που εγκρίθηκαν με την ανωτέρω Απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και προκηρύχθηκαν με την υπ.αριθμ.πρωτ. 10097/16.6.2016 ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωση του Δήμου και συγκεκριμένα η θέση με κωδικό 105, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ισοπεδωτή γαιών) και η θέση με κωδικό 107, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (πολυμηχανήματος χορτοκοπτικού).

 

Ανακοινώνει

 

          Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

105

Δήμος Πλατανιά

Γεράνι Ν.Χανίων

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (ισοπεδωτή γαιών)

8 μήνες

1

107

Δήμος Πλατανιά

Γεράνι Ν.Χανίων

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (πολυμηχανήματος χορτοκοπτικού)

8 μήνες

1

Τελ. ενημέρωση 09/11/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)