Διακήρυξη Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών, Ανταλλακτικών και Λογισμικών Υπολογιστών για τις υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών, Ανταλλακτικών και Λογισμικών Υπολογιστών για τις υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά

Προϋπολογισμός: 32.684,54  € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ  

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά)  για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Ανταλλακτικών και Λογισμικών Υπολογιστών για τις υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας είναι  32.684,54€ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24%, ενώ βαρύνει τον ΚΑ 10.7134.002 (Προμήθεια hardware & software) του προϋπολογισμού του 2016 και κωδικούς CPV:  30213000-5, 30232000-4, 32420000-3, 30230000-0, 48100000-9 .

Τα ζητούμενα είδη αφορούν Ηλεκτρονικούς υπολογιστές  και Οθόνες, Περιφερειακές Συσκευές, Δικτυακά Αναλώσιμα, Αναλώσιμα Υπολογιστών, Λογισμικά όπου εξειδικεύονται αναλυτικά κατά είδος στο τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Συνεταιρισμοί.

γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχείου Πλατανιά, στο Γεράνι, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών, την  15η /07/2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 1.00 μ.μ έως 2.00 μ.μ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

 

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού  και τα  λοιπά τεύχη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.platanias.gr.

 

Επιπλέον, αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, τηλ.: 2821340029

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μαλανδράκης Ιωάννης

 


 

Διεκρινήσεις επι της Διακήρυξης

 • Για τις διευκρινήσεις με ημερομηνία 08/07/2016 πατήστε εδώ
 • Για τις διευκρινήσεις με ημερομηνία 13/07/2016 πατήστε εδώ

 

 

Συμβατό με Ubiquiti UAP-OUTDOOR 2,4Ghz

Τελ. ενημέρωση 13/07/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)