Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υπόβασης ΔΕ Κολυμβαρίου

 

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Κολυμβαρίου» συνολικού προϋπολογισμού 4.998,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. της 7154/30-06-2016 τεχνικής περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.
Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν πρόσφατη (έως 2 έτη) εργαστηριακή κοκκομετρική ανάλυση, πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και τις 05 Ιουλίου 2016.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341034 (Δημήτρης Λυκογιάννης).

 

Τελ. ενημέρωση 30/06/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)