Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Υπόβασης ΔΕ Πλατανιά


Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Πλατανιά» συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 5326/01-04-2016 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.
Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν πρόσφατη (έως 2 έτη) εργαστηριακή κοκκομετρική ανάλυση, πιστοποίηση εργοστασίου παραγωγής κ.ά., θα γίνονται δεκτές μόνο αν έχουν πρωτοκολληθεί, έως και την 28 Απριλίου 2016.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο Δημοτικό κατάστημα Αλικιανού την Τετάρτη 04 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2821341034 (Δημήτρης Λυκογιάννης).

 

Τελ. ενημέρωση 25/04/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)