Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2017 - 2018 για τις ανάγκες κάλυψης:
Α1. Σχολικές & αθλητικές εγκαταστάσεις
Α2. Κτιριακές εγκαταστάσεις
Α3. Δημοτικό φωτισμό
Β. Ηλεκτρολογικό υλικό σε απόθεμα (Δημοτικού φωτισμού) και
Γ. Υλικά για επισκευή χαμηλού φωτισμού (Δημοτικού φωτισμού)
Προϋπολογισμού 71.916,44 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %),

Τελ. ενημέρωση 22/12/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)