Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην ασφάλιση οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου για διάστημα 6 μηνών (έναρξη 5/9/2016 - λήξη 4/3/2017) με δικαίωμα προαίρεσης ενός εξαμήνου με τους ίδιους όρους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημαρχείο Πλατανιά- Γεράνι) από την Παρασκευή 19/08/2016 έως και την Τετάρτη 24/08/2016 ώρα 15:00.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 5.135,00€.
Η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόμενο που προσέφερε συνολικά την χαμηλότερη τιμή και – επί ποινή αποκλεισμού- οι προσφερόμενες τιμές δεν είναι μεγαλύτερες της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ΚΑ (όπως αυτή αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β, στήλη “ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)”), ενώ ταυτόχρονα η προσφορά του καλύπτει ουσιωδώς και κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο. Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 19/08/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)