Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Με Σκοπό Την Επιλογή Αναδόχου Για Την Προμήθεια Καυσίμων

Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1, 2 α. & γ. του Ν.4412/2016, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ’αρ. πρωτ. 21490 / 7-12-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων 2016 -2017 για δώδεκα (12) μήνες, όπως περιγράφονται στις παρακάτω ομάδες :

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠροϋπολογισμού: 188.973,31 € πλέον ΦΠΑ 24% 45.353,58 €, ήτοι: 234.326,89 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα.

Τελ. ενημέρωση 16/12/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)