Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Δήμου Πλατανιά για την προμήθεια «κάδων συλλογής απορριμμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό , με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή   χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, για όσες προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης για την προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων.

 

Η συνολική προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών που αναφέρονται στη σχετική μελέτη, ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό  39.962,70  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πλατανιά .

Ειδικότερα , τα ζητούμενα είδη και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός παρατίθενται στο ακόλουθο πίνακα:

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τεμάχια

Τιμή τεμαχίου (ευρώ)

Σύνολο (ευρώ)

 

Χωρητικότητας 1100 λίτρων

90

220

19.800,00

Χωρητικότητας 660 λίτρων

30

195

5.850,00

Χωρητικότητας 360 λίτρων

60

80

4.800,00

Χωρητικότητας 120 λίτρων

51

40

2.040,00

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

32.490,00

 

 

 

ΦΠΑ (23%)

7.472,70

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

39.962,70

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Συνεταιρισμοί.

γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχείου Πλατανιά, στο Γεράνι, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών, την  21η /04/2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 1.00 μ.μ έως 2.00 μ.μ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, τηλ.: 2821340029 και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μαλανδράκης Ιωάννης

Τελ. ενημέρωση 12/04/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)