ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5. Την υπ’ αριθμ. 103/8.4.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών για το έτος 2016»
 6. Την υπ’ αριθμ. 5532/28.4.2016 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Πλατανιά ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 7. Την υπ' αριθμ. οικ.18643/31.5.2016 Απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης επτά (7) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Πλατανιά.
 8.  Το υπ’ αριθμ. 15216/2.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Δήμο Πλατανιά με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 9. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 3201/Β΄/28.11.2014) και την υπ’ αριθμ. 10846/29.6.2016 βεβαίωση του εν λόγω δήμου περί κενών θέσεων.
 10.  Την υπ’ αριθμ. 10843/29.6.2016 βεβαίωση του Δήμου Πλατανιά περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

 Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 


 

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2016:

Διευκρινίζεται ότι μετά από την με αρ. 837/2016 απόφαση  του ασκούντα καθήκοντα Γεν Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης   με θέμα: <<Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας του τμήματος  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά>> η οποία δημοσιεύθηκε στο με αρ.482/25-2-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β΄, οι  προσληφθέντες  της ΣΟΧ1 ανακοίνωσης θα εργάζονται στην υπηρεσία καθαριότητας η οποία λειτουργεί  επι 24ώρου βάσεως  και το ωράριο θα προσαρμόζεται  ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας .

 


 


Τελ. ενημέρωση 11/07/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)