Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Ο Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ Νομού ΧΑΝΙΩΝ, Επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και  νομικών προσώπων αυτού, 2016-2017, 

 ήτοι:

1) Κοινωφελής Επιχείρησης  Δήμου Πλατανιά, ΚΕΔΗΠ

2)Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πλατανιά ,Ν.Π.Δ.Δ.

3) Σχολική Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά,

4) Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά

 

για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

 

με κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14   

β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά έλαια και χημικά πρόσθετα. 

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι   206.983,30 € πλέον ΦΠΑ  24%   49.675,99 €

 

ήτοι:    256.659,29 €  

 

και χωρίζεται σε έξι (6) ομάδες .

 

Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Πλατανιά, για τις ανάγκες του Δήμου και των τεσσάρων (4), ως άνω, νομικών του προσώπων, αλλά, οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3463/2006, το Π.∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007, τον Ν.2286/1-2-1995(ΦΕΚ 19Α), τον Ν. 3852/2010, Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις  256.659,29 €  συμπ. του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους:

του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους κατωτέρω          Κωδικούς Εξόδων Κ.Α. 10-6641.002, 20-6641.003, 20.6644.001, 30.6641.003,            30.6644.003 και 10.6643.002 του προϋπολογισμού έτους 2016, 

της ΚΕΔΗΠ βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους κατωτέρω Κωδικούς           Εξόδων Κ.Α.. 64.00.00.0000,  64.00.00.0001, 64.00.00.0002, 64.08.00.0000

του Ν.Π.Δ.Δ.  βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 10-6643.002

 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 Α.Φ.Μ.: 997570112 , Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΓΕΡΑΝΙ, ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 28213 40011 & 28213 40029  ΦΑΞ: 28213 40090

e-mail:[email protected] και  [email protected]

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:  24 / 6 / 2016.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 27/ 06 / 2016  και ώρα 08:00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :  11/ 07 / 2016 και ώρα 17:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις  (4) εργάσιμες  ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 15/ 07 /2016 και ώρα 17.00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%), επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της/των Ομάδας/δων που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08-08-2014)

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.platanias.gr, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΑ  Τ.Κ. 70314 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος:  ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  & KOYKOYNAKH AIKATEΡΙΝΗ 28213 40011 και 28213 40029 , FAX : 28213 40090 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 10/06/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)