Διακήρυξη Δημοπρασίας Του Έργου Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Παιδικού Σταθμού Καμισιανών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ» προϋπολογισμού 100.813,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό  49.274,54 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

β) Κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό  13.270,03€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%) και

γ) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό  18.256,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, στον Αλικιανό, μέχρι τις 21/07/2016 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821341034 (Λυκογιάννης Δημήτρης) και 2821341029 (Ναταλία Πιμπλή).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/07/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 με το σύστημα προσφορών  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π εφόσον ανήκουν στην  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.           

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους  1.626,02 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ και να έχει ισχύ έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι 25/02/2017. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι  (6)  μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  σε βάρος του ΚΑ 15-7336.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά.

Γεράνι 05/07/2016

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Τελ. ενημέρωση 11/07/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)