Περίληψη Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Παραχώρησης Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοικτής ,προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης ου δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος

για το έτος 2016

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Πλατανιά 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.2971/19-12-2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τεύχος Α΄) Αιγιαλός , Παραλία και άλλες διατάξεις και τις διατάξεις του Δ/τος 11/12-11-1929 “περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων” όπως ισχύουν.
 2. Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Δ.Κ.Κ. , Ν 3463/2006 , ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος Α' ).
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 4. Την αριθμ 148/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων δημοπρασίας.
 5. Το με αρ. πρωτ. 3082/30-05-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης με θέμα “Γνώμη επί του σχεδίου διακήρυξης δημοπρασίας για τη παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού -παραλίας έναντι ανταλλάγματος εντός των χωρικών ορίων του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ και των τιμών παραχώρησης αυτού” με το οποίο συμφωνεί με το περιεχόμενο του σχεδίου της υπό δημοσίευση διακήρυξης και των δημοπρατούμενων τμημάτων αυτής εφόσον τηρηθούν συγκεκριμένες υποδείξεις”.
 6. Τα με αρ. Πρωτ. 2772/20.05.2016 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης με θέμα “ Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλιών στον Δ.Πλατανιά ”.
 7. Το με αρ. πρωτ 23841/664/28-04-2016 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη από το αρμόδιο Υπουργείο
 8. την αριθ. 19/2014   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 9. το πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 35 του αρ. 20 του γενικού κανονισμού λιμένα

10.  την με  αριθΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015  ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΠ0006859/728Β ΕΞ2005/8-5-2015  ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/τ.Β΄/12-5-2015) και παρατάθηκε η ισχύς τους με το άρθρο 56 του Ν4384 ΦΕΚ78Α/2016:

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

                            

 Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2016 για τα ομπρελοκαθίσματα και τις καντίνες και μέχρι 30/04/2017 για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 11/12-11-1929, στην ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΈΞ2015/08-05-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/12-05-2015) η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016) 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά στο Γεράνι Χανίων  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή  17 / 06 / 2016, ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής του Δήμου.

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία δύναται να επαναληφθεί.  

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.

2. Οι πιθανές ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε περίπτωση που αναδειχθούν πλειοδότης, τα μέλη της ευθύνονται απέναντι στην Επιτροπή αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, στερούμενος ευεργετήματος και δη του διζήσεως και διαιρέσεως.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθεση περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων μετέχει.

Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος:

1) Φυσικά πρόσωπα που:

α. έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

β. έχουν  περιέλθει σε πτώχευση ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος τους.

γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος τους.

δ. έχει κατατεθεί σε βάρος τους αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού.

ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών.

στ. έχουν αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών.

2) Νομικά πρόσωπα που:

α. έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους.

β. έχουν  περιέλθει σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή εκκαθάριση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση για τα προαναφερόμενα σε βάρος τους.

γ. έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση ή έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος τους.

δ. έχει κατατεθεί σε βάρος τους αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού.

ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών.

στ. έχουν αποκλειστεί από δημόσιο διαγωνισμό λόγω υποβολής πλαστών πιστοποιητικών.

ζ. δεν έχει εγκριθεί η σύσταση τους ή η σχετική έγκριση έχει ανακληθεί (αφορά μόνο Α.Ε.).

Επίσης, οι οικείοι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και οι υπάλληλοι της Διαχείρισης Δημοσίων Κτημάτων, που ασκούν καθήκοντα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την 19/2014 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πλατανιά για την  παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς   τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο  μίσθωμα) ορίζεται:

v  για την Δημοτική ενότητα Κολυμβαρίου στο ποσό των 13,00 € / ανά τ.μ , Ευρώ,

v  για την  Δημοτική ενότητα Πλατανιά, για την μεν Τοπική  κοινότητα Πλατανιά στο ποσό των 19,00 € / ανά τ.μ , ενώ

v  για τις υπόλοιπες Τοπικές κοινότητες της Δημοτικής ενότητας Πλατανιά (Μάλεμε, Γεράνι, Κοντομαρί) στο ποσό των 14,00 € / ανά τ.μ Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

v  για την Δημοτική ενότητα Βουκολιών  στο ποσό των 10,00 € / ανά τ.μ , Ευρώ

Για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, το ποσό εκκίνησης  ορίζεται  σε 50 € / ανά τ.μ Ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλες τις Δημοτικές ενότητες και δημοπρατούμενες τοποθεσίες

Οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, καθορίζονται ως εξής:

 

Α )  Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,

παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

με σκοπό την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

 

 

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/m2

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (€)

1

Πλατανιά

Πλατανιά

Ανατολικό σύνορο-ξενοδοχείο ΜΙΝΩΑ-κάτω από την οδό Κοραή

20

50 €

1.000 €

2

Πλατανιά

Πλατανιά

Έμπροσθεν οδός Νικολάου Καζαντζάκη εστιατορίου-Νήσος,

20

50 €

1.000 €

3

Πλατανιά

Πλατανιά

ανάμεσα Εστιατόριο Θερινό, HOTEL IDEAL

20

50 €

1.000 €

4

Πλατανιά

Μάλεμε

Ανατολικά ξενοδοχείου CASTRO

20

50 €

1.000 €

5

Πλατανιά

Γεράνι

Δυτικά ξενοδοχείου  CRETA PARADISE

20

50 €

1.000 €

6

Πλατανιά

Καμισσιανών

ανατολικά ξενοδοχείου  CRISPY

20

50 €

1.000 €

 

 

2) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,

παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων 

 

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/m2

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (€)

1

Πλατανιά

Πλατανιά

Έμπροσθεν ξενοδοχείου (SONIO)

154

19 €

2.926 €

2

Πλατανιά

Πλατανιά

Έμπροσθεν ξενοδοχείου (SANTA ELENA)

480

19 €

9.120 €

3

Πλατανιά

Πλατανιά

Έμπροσθεν ξενοδοχείου (MINOA)

500

19 €

9.500 €

4

Πλατανιά

Πλατανιά

Έμπροσθεν ξενοδοχείου (ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ)

300

14 €

4.200 €

5

Πλατανιά

Πλατανιά

Έμπροσθεν ξενοδοχείου (ΜΕΝΙΑ)

250

19 €

4.750 €

6

Πλατανιά

Γεράνι

Έμπροσθεν ξενοδοχείου (ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ)

70

14 €

980 €

7

Πλατανιά

Γεράνι

Έμπροσθεν ξενοδοχείου (ΛΗΤΟ)

90

14 €

1.260 €

9

Πλατανιά

Γεράνι

Έμπροσθεν ξενοδοχείου (ΜΑΤΖΙ)

90

14 €

1.260 €

10

Κολυμβαρίου

Καμισσιανών

Ανατολικά  ξενοδοχείου (ΚΡΙΣΠΥ)

250

13 €

3.250 €

11

Κολυμβαρίου

Καμισσιανών

Ανατολικά  ξενοδοχείου (ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΑΚΗΣ )

75

13 €

975 €

12

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

ΒΟΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΑΛΛΑΣ

400

14 €

5,600€

 

Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου

(3,6%),καταβλητέα από τον πλειοδότη.

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η αναλυτική διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού, θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά και των Δημοτικών Διαμερισμάτων και της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης-Αυτοτελές Γραφείο Χανίων (Αν.Παπανδρέου 65, Τ.Κ. 73100)  

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου από το τμήμα εσόδων.

Αρμόδιος υπάλληλος

Κος Χατζηδάκης Στέφανος τηλ:28213 40010

Κα Ελληνάκη Κατερίνα τηλ:28213 40024.

καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 08/06/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)