ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ για σχολεία, γήπεδα και λοιπά δημοτικά κτίρια

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση  προμήθειας πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ για σχολεία, γήπεδα και λοιπά δημοτικά κτίρια με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.502,25  (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης 360/2016 (66ΒΔΩΞ5-3ΞΟ) ΚΑ 15.7135.003) σύμφωνα με την 14304/19-8-2016 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Συνημμένα αρχεία:

 1. Πρόσκληση υποβολής προοσφοράς

 2. Τεχνική Έκθεση

 3. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς- Υπεύθυνη Δήλωση)

 

Τελ. ενημέρωση 02/11/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)