«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ –ΜΕΣΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ»

 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

 1. Η με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄185/23-3-93)
 2. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Τ.Α’./ 8-2-2006) «Κύρωση του κώδικα δήμων και κοινοτήτων»
 3. Ο Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα & Ρύθμιση συναφών θεμάτων»
 4. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν.2286/95
 5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 276.750,00(ΜΕ ΦΠΑ)

Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας - 7, του Ε.Π. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Δ. Πλατανιά στο Γεράνι, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη ενώπιον επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (YA11389). Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες πολίτες    β. Αλλοδαποί    γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά    δ. Συνεταιρισμοί

ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περιγράφονται λεπτομερώς στη λεπτομερή διακήρυξη της δημοπρασίας.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας πλέον ΦΠΑ  (13.837,5 €) και θα απευθύνεται στο Δήμο Πλατανιά.

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης διατίθενται από το Δήμο Πλατανιά (Δημοτικό κατάστημα Δήμου Πλατανιά  στο Γεράνι, Νομού Χανίων για πληροφορίες Λουκάς Στάθης, τηλ 28210 83976 και Παπαδοπούλου Ε. τηλ 28210 83977 φαξ 28210 61628 με καταβολή 10,00 ευρώ  για κάλυψη δαπάνης φωτοαντιγραφικών ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς σ’ αυτούς με έξοδα τους. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα το αργότερο έως την Τρίτη 14/02 /2012

Η υπόψη διακήρυξη αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 23η Δεκ 2011

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

 

 

 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 01/02/2012

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)