Σύναψη συμφωνίας με πιστωτικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Πλατανιά με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του  άρθρου 171 του Ν. 3463/2006  τα χρηματικά διαθέσιμα των Δήμων κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή  προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου. Ο Δήμος Πλατανιά , καλείται  να αναζητήσει και να επιλέξει  τον τραπεζικό εκείνο οργανισμό που θα προσφέρει την συμφερότερη οικονομική προσφορά για την  διαχείριση των τραπεζικών του διαθεσίμων. Στα πλαίσια αυτά καλούμε τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρας μας να υποβάλουν προσφορές για την  διατήρηση διαθεσίμων σε προθεσμιακή κατάθεση χρονικής διάρκειας ενός μηνός (1) , τριμήνου (3)  και εξαμήνου (6).

Ο Δήμος Πλατανιά προτίθεται να καταρτίσει με την Τράπεζα που θα προσφέρει επί την βάση τη συμφερότερης προσφοράς για τα παραπάνω, γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για την αξιοποίηση των ταμειακών του διαθεσίμων .

Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται ως  ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής με δικαίωμα προαίρεσης ενός ακόμα έτος μετά από συμφωνία των δυο μερών  .

Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση   για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών .Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Πλατανιά διατηρεί το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε συναφή με την διαχείριση των χρηματικών του διαθεσίμων διαδικασία ή οδηγία,  να μην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως γ’ αυτόν.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών παρακαλείται όπως  κατατεθούν κλειστές, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη  6 Σεπτεμβρίου  2017 και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι και  στο πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ». Πληροφορίες από την Ταμειακή υπηρεσία της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά , τηλ. 28213-40010&40011 .

 

 Το παρόν  Δελτίο Τύπου να αποσταλεί προς τα ΜΜΕ, και να αναρτηθεί  στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου

 

 

Τελ. ενημέρωση 30/08/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)