Προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ για το έτος 2017

 

Ενημερώνουμε  τους  ενδιαφερόμενους  δημότες , ότι  μπορούν  να προσέρχονται στο ΚΕΠ  του Δήμου Πλατανιά  για  τις  αιτήσεις  συμμετοχής  στα  προγράμματα  Παροχών Αγροτικής  Εστίας ΛΑΕ 2017 

από την Παρασκευή 7.7.2017 μέχρι την Τρίτη 25.7.2017.

 

Τα προγράμματα  του ΛΑΕ/ΟΓΑ  για  το  έτος 2017  είναι:

 

Τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ για το έτος 2017 είναι:

1.Κοινωνικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές)

2.Ιαματικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε  εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων)

3.Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες εκδρομές

4.Δωρεάν παροχή βιβλίων

5.Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου

 

Εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

 

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων με στοιχεία 1, 2, 3 και 5 πρέπει να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας από 1/8/2017 μέχρι 7/9/2017 για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα

διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους  όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.

 

Δικαιούχοι  των προγραμμάτων

 

1) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει.

2) Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης u913 Αγροτών του Ν. 2458/1997,

όπως ισχύει, που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ.

3) Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

4) Όσοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ έχουν δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά.

5)Τα μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον

από τον υπάλληλο ή/και συνταξιούχο πρώην υπάλληλο ΟΓΑ.

6) Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας –τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο.

Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.

Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενοι στην εν λόγω κατηγορία (στοιχείο 6) εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, ή εκδρομών.

Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΛΑΕ –εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη - και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.

Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στα εν λόγω προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης. Το σύστημα εξασφαλίζει τη μοναδικότητα της αίτησης συμμετοχής ανά δικαιούχο.

 

             Οι δικαιούχοι πρέπει να φέρουν μαζί τους :

 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή oποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να  προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) του ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας.

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά προτεραιότητας επιθυμεί ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ, όπως αυτά αναφέρονται  παραπάνω.

 

Ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα άμεσου μέλους

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ είναι η διακρίβωση της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας των δικαιούχων.

Όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και να έχουν ασφαλιστική ικανότητα (δηλαδή να είναι δικαιούχοι περίθαλψης) τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

Ο έλεγχος της  ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας πραγματοποιείται αυτόματα από την εφαρμογή.

 

Ασφαλιστική ικανότητα έμμεσου μέλους

Όλοι οι έμμεσα ασφαλισμένοι , πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

Η ασφαλιστική ικανότητα του έμμεσου μέλους ελέγχεται αυτόματα από την εφαρμογή κάθε φορά που εκτελείται αναζήτηση ενός έμμεσου μέλους μέσω του ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή προκύπτει ότι έμμεσα μέλη της οικογενείας του/της αιτούντος/ αιτούσης, που είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας, δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης συμμετοχής, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά πρέπει να παραπέμψει το δικαιούχο στον αρμόδιο ανταποκριτή ΟΓΑ, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα απόκτησης ασφαλιστικής ικανότητας του έμμεσου μέλους.

 

               Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες  του ΚΕΠ  Δήμου Πλατανιά  στο Γεράνι .

 

Εκ  της  Δ/σης ΚΕΠ

Δήμου Πλατανιά

Τελ. ενημέρωση 13/07/2017

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)