Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

1. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής

2. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, χρήσης 2015 -2016, για διάστημα έως έξι μηνών ή ως εξαντλήσεως των πιστώσεων με τη διαδικασία του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ (άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010).

Σήμερα στις 30-12-2015 ολοκληρώθηκε η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων της πάγιας προκαταβολής και η υπόλογος κατέθεσε στον λογαριασμό του Δήμου το ποσό των 4000,00 € ολοκληρώνοντας την διαδικασία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 30/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)