Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Μαΐου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

Το παρακάτω θέμα τίθεται προς συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση διότι η προγραμματική σύμβαση λήγει την 31η Μαΐου 2016 και ο Δήμος Πλατανιά δεν μπορεί να ανταποκριθεί με το υπάρχον προσωπικό και εξοπλισμό στο να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας σε όλη του την έκταση.

 1.   Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για δαπάνη συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου Πλατανιά.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 27/05/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)