Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 

1. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Πλατανιά»

2. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, χρήσης 2015 -2016»

3. Αποδοχή πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την Λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στην Τ.Κ. Κοντομαρίου” και κήρυξη διαγωνισμού ως άγονος.

4. Άσκηση ή μη προσφυγής, παροχή εξουσιοδότησης, λήψη απόφασης

5. Έγκριση της άσκησης της με αριθμ. κατ. Ε4476/2014 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χανίων, Δήμου Πλατανιά, κλπ (συνολικά 18) κατά του Υπουργού Οικονομικών, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

7. Τροποποίηση κατά 7 λεπτά της υπ' αριθμ. 668/2015 απόφασης ως προς το ποσό κατακύρωσης με ΦΠΑ

8. Ψηφίσεις πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 24/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)