Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 1. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Περίφραξης για την Οριοθέτηση Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου»

2. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Έργα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Κυπαρίσσου» σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.002 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

3. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Έργα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Γερανίου» σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.003 με χρηματοδότηση από έσοδα ΔΕΥΑΒΑ

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

5. Έγκριση και ψήφιση δαπανών από πάγια προκαταβολή

6. Ψηφίσεις πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 17/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)