Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Μαρτίου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 1. Αναπροσαρμογή ετήσιων τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών της 9/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω μείωσης αντικειμενικών αξιών της ΠΟΛ 1009/18-1-2016(ΦΕΚ 48/΄Β/20-1-2016).
 2. Έγκριση  Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη Δαπανών: “Εξηλεκτρισμοί-επεκτάσεις” , “προμήθεια τραπεζών” και διάθεση πιστώσεων
 3. Ψηφίσεις Πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 11/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)