Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 1. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου άρδευσης ΔΕ Μουσούρων» σε βάρος του Κ.Α. 25-7326.001 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

 2. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά – εγγειοβελτιωτικά - αποστραγγιστικά έργα ΔΕ Κολυμβαρίου» σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.013 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

 3. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Γεωτεχνικά έργα» σε βάρος του Κ.Α. 30-7336.012 με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

 4. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά– εγγειοβελτιωτικά- αποστραγγιστικά έργα ΔΕ Πλατανιά» σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.011 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

 5. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγωγών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά» σε βάρος του Κ.Α. 25-7336.012 με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

 6. Ανάθεση του έργου με τίτλο «Διευθέτηση απορροών υδάτων» σε βάρος του Κ.Α. 30-7336.006 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

 7. Ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ» σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.016 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

 8. Ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΟΥΒΩΝ» σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.021 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

 9. Ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΡΙΑΝΩΝ» σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.020 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

 10. Ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΦΡΑΤΩΝ» σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.018 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ

 11. Ψηφίσεις πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 10/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)