Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 08η του μηνός Ιουνίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

1. Ψηφίσεις πιστώσεων.

2. Επανα-προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. Διακήρυξης 5945/11.04.2016:  «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και  νομικών προσώπων αυτού,  για 12 μήνες - αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2016 - 2017».

3. Απευθείας ανάθεση της ομάδας 6 (λιπαντικών) της υπ. Αρ. Πρωτ: 5945/ 11 -4-2016 Διακήρυξης του Δημάρχου Πλατανιά της προμήθειας «καυσίμων, λιπαντικών και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, 2016 -2017, για 12 μήνες αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης» βάση των διατάξεων  του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Κατόπιν της λήψεως της απόφασης 165/2016 της Ο.Ε. με την οποία έγινε αποδεκτό το υπ’ αριθμ πρωτ 9277/07-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέτασης ενστάσεων & εισήγησης αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων  για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του προσώπων, 2016 -2017 για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης με προϋπολογισμό: 206.983,30€ πλέον ΦΠΑ 23% 47.606,16€ ήτοι: 254.589,46€» (με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά), και διαπιστώθηκε ως άγονο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τεκμαίρεται η εισαγωγή και των τριών θεμάτων της παρούσας ημερήσιας διάταξης με την μορφή του επείγοντος τόσο για την διασφάλιση της λήψης  άμεσων ενεργειών για την επανα-προκήρυξη του διαγωνισμού όσο και για την ανάγκη κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων και των αναγκών τους σε λιπαντικά και χημικά πρόσθετα. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 07/06/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)