Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας: “ηλεκτρολογικού υλικού»

2. Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κανονισμού Επεμβάσεων για το σχολικό κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου» Δήμου Πλατανιά

3. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά, έτους 2016, έπειτα από την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

5. Ψηφίσεις πιστώσεων


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 03/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)