Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07η του μηνός Μαρτίου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

 

 1. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 11/2016 απόφασης της Ο.Ε. περί «Κατακύρωση του με απευθείας διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοιχτού, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του προσώπων, για 14 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της Σύμβασης, Προϋπολογισμού 328.693,55, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%» - 1105/25-01-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

 

 1. Ψηφίσεις Πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 03/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)