Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 01η του μηνός Ιουνίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:15, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010.

Δεδομένου ότι η εταιρεία παραγωγής γάλακτος ΦΑΓΕ βάση της υπ΄αριθμ 157/ΓΠΣ/μιπ/01.04.2016  γνωστοποίησης της  προς κάθε ενδιαφερόμενο συνεργάτη διακόπτει σήμερα 31.05.2016   την κυκλοφορία όλων των κωδικών γάλακτος υψηλής θερμικής αξίας και UHT, και η πρόταση της εταιρείας Γ.Ι.  Φαραντάκης  ΑΕΒΕ εισήχθη στην υπηρεσία χθες λαμβάνοντας  αριθμό πρωτοκόλλου 8753/30.05.2015 κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να συγκληθεί άμεσα η Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος.

 Επειδή η ναυαγοσωστική κάλυψη των  ακτών του Δήμου μας ήδη έχει καθυστερήσει λόγω μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του αναρτημένου διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανή η επιβολή προστίμου από το λιμεναρχείο (διότι είμαστε ήδη υπερήμεροι όσο αφορά την υποχρέωση του Δήμου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των  ακτών μας) η επιτροπή εισηγείται την εκκίνηση της διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την «Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά 2016»

 

1. Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8810/31-05-2016 πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών για την αντικατάσταση του προσφερόμενου προϊόντος γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο και στο ΝΠΔΔ του Δήμου.

2. Α) Αποδοχή του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8878/01-06-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου Πλατανιά 2016»  και κήρυξη διαγωνισμού ως άγονος.

Β)   Εισήγηση έγκρισης από το Δ.Σ. της έναρξης διαδικασίας διαπραγμάτευσης του ως άνω διαγωνισμού βάσει του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.

3. Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της Ναυαγοσωστικής Προστασίας Παραλιών του Δήμου Πλατανιά για 30 ημέρες βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαλανδράκης

Τελ. ενημέρωση 01/06/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)