Χωροθέτηση και χρήση κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αρ. Πρωτ.: 7721/9-04-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

     

Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 9/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ.  Απόφασης: 145/2014

 

Θέμα 5o: Χωροθέτηση και χρήση κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

  

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 4 του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, συνήλθε σε Tακτική Δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 7083/31-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

 

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου                                   Απόντες       

 1. Σολιδάκης Εμμανουήλ                                   1. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
 2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος                                   2. Παρασκάκης Κων/νος
 3. Μαλακωνάκης Ιωάννης                                  3. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
 4. Καπνισάκης Αντώνιος                                    4. Μαυρεδάκης Σταύρος
 5. Δασκαλάκης Νικόλαος                                   5. Κλουβιδάκης Ιωάννης
 6. Αρχοντάκης Χρήστος                                      
 7. Χηνόπουλος Αθανάσιος                               
 8. Μπομπολάκης Χαρίτων                               
 9. Βλαζάκης Χαρίλαος                                       

10. Σταματάκης Ιωάννης                                     

11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη                          

12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος

13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης  

14. Χαλακατεβάκης Ηλίας

15. Κολοκυθά Αικατερίνη

16. Μαυρογένης Παναγιώτης

17. Κασσελάκης Ιωάννης

18. Παρασκάκης Κων/νος

19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα) 

20. Κουκουνάκης Μιχαήλ

21. Μαυρεδάκης Σταύρος

22. Κλουβιδάκης Ιωάννης

23. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

24. Πενταράκης Αλκιβιάδης

25. Βολάνης Μανούσος

26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

 

      Παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Bουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πλατανιά.

      Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

 

Θέμα 5o: Χωροθέτηση και χρήση κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά

  

   Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαλακατεβάκης Ηλίας εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερησίας διάταξης, είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 Κανονιστικές Αποφάσεις,  παρ.1 του Ν. 3463/2006,  «Οι δημοτικές  και κοινοτικές αρχές  ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους,  εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες: ................. δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:   .......... δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.......»

      Επίσης με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους (άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 3463/2006).

      Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παρ. 1Βν του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων  του άρθρου 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.  εισηγείται πλέον  στο συμβούλιο  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Απαιτείται δε η γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια μιας δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας.

      Στην Υπηρεσία μας έχει περιέλθει το με αριθμ. Πρωτ.: 13028/17-06-2013 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βουκολιών  που  διαλαμβάνει προτάσεις  σχετικές με αιτήματα των καταστηματαρχών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο της κεντρικής πλατείας.

     Για διευκόλυνση των  χορηγήσεων  αδειών  άδειας χρήσης Κοινόχρηστου χώρου, ιδιαίτερα από επιχειρηματίες που διαθέτουν καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και για την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας της Πλατείας  της Κοινότητας Βουκολιών, θεωρούμε  απαραίτητη τη  σύνταξη  τοπικής κανονιστικής διάταξης  λειτουργίας  αυτής και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν σχετικής εισήγησης, προχώρησε στη λήψη της με αριθμ. 14/2014 εισηγητικού χαρακτήρα συνημμένης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης η οποία περιλαμβάνει κανονισμό χωροθέτησης και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Βουκολιών, με αντικείμενο την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων αυτής.

   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη με αριθμ. 14/2014 εισηγητικού χαρακτήρα συνημμένη Τοπική Κανονιστική Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χρήσης κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

  Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο οποίος καταψήφισε την εισήγηση και ζήτησε να αποσυρθεί το θέμα καθώς όπως είπε η δημοτική αρχή όφειλε να εισηγηθεί για το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο νωρίτερα και όχι κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Επιπλέον, η εισήγηση του θέματος είναι ελλιπής καθώς δεν προβλέπεται η επιβολή τέλους χρήσης των χώρων της πλατείας. Κατά συνέπεια η σχετική Απόφαση, η οποία αποτελεί κανονιστική Πράξη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, είπε ο κ. Νταγκουνάκης καταλήγοντας.

   “Υπέρ” της χωροθέτησης και της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας Βουκολιών καθώς αποτελεί χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους καταστηματάρχες και τους θαμώνες της πλατείας των Βουκολιών και χρήζει άμεσης επίλυσης ψήφισε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος ο οποίος έλαβε στη συνέχεια το λόγο ενώ ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης ψήφισε ομοίως “υπέρ” υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα και προστριβές μεταξύ των καταστηματαρχών της πλατείας ενώ καταλήγοντας πρόσθεσε ότι η εισήγηση θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα διάγραμμα κάτοψης.

  “Υπέρ” της χωροθέτησης και της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας Βουκολιών σύμφωνα με την εισήγηση ψήφισαν επίσης και τα λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

 

         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 145/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαλακατεβάκη Ηλία και έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                     

                 (μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Νταγκουνάκη Εμμανουήλ)

 

Κάνει δεκτή ως έχει τη με αριθμ. 14/2014 εισηγητικού χαρακτήρα Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πλατανιά με την οποία εγκρίθηκε  Σχέδιο για την  χρήση  των κοινόχρηστων χώρων της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

 

Άρθρο 1°

Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των Κοινόχρηστων χώρων της  Κεντρικής Πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Βουκολιών.

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:

-Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κοιν. Βουκολιών και των επισκεπτών της

-Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας της Κεντρικής Πλατείας της Κοιν. Βουκολιών

-Η διευκόλυνση των  χορηγήσεων  αδειών χρήσης Κοινοχρήστων χώρων.

-Η αποτροπή της αυθαίρετης χρήσης των χώρων της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Βουκολιών
-Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

Άρθρο 2°

Γενικές Αρχές

1.Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων της Κεντρικής Πλατείας Βουκολιών, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, αποτυπώνονται  στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού.

 

2.Οι χώροι (θέσεις) της Πλατείας προς ενοικίαση, σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, είναι είκοσι (20) στις οποίες  μπορούν να χορηγηθούν άδειες χρήσεις, στις επιχειρήσεις  υγειονομικού ενδιαφέροντος  που βρίσκονται εντός της Κεντρικής Πλατείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 

 1. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρουσύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.  

 

4.Δεν χορηγείται  άδεια  χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει, κάθε μορφής καθυστερημένες οφειλές προς τον Δήμο ή δεν έχουν υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση.

 

5.Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με κίτρινη γραμμή με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Αρμόδιας Υπηρεσίας προς ενοικίαση του Κοινόχρηστου Χώρου.

 

6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,20μ καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο.

 

7.Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση.

 

 1. Πρέπει στα πεζοδρόμια της  Πλατείας να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.

 

 1.  Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος που έχει λάβει άδεια χρήσης.

 

10.  Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,  με τις υποδείξεις των Αρμόδιων  Υπηρεσιών  του Δήμου Πλατανιά και της Αστυνομικής  Αρχής.

 

Άρθρο 3°

            Διαδικασία ενοικίασης Κοινοχρήστου χώρου και χορήγησης άδειας  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.              

Για κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί  στο 70% της προσόψεως ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα εάν δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς, η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.  Σε περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο που του αναλογεί, η χρήση του χώρου αυτού μπορεί να παραχωρηθεί από τον Δήμο σε παρακείμενα καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψή τους. (άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

 

Μπροστά από την είσοδο κατοικιών ή πολυκατοικιών, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Σε καμία περίπτωση όπως  επίσης και μπροστά από την πρόσοψη άλλου  καταστήματος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού.

 

Για την ενοικίαση κοινοχρήστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Βουκολιών,  για την εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων,  εκδίδεται από τον Δήμο  Άδεια Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της  ως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει ανάλογη αίτηση στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Οικονομική Υπηρεσία).  Στην περίπτωση που του έχει ήδη χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου απευθύνεται στην Οικονομική Υπηρεσία με νέα αίτηση του πριν την λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης.

 

Η αίτηση εξετάζεται μόνο στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει οποιαδήποτε μορφή οφειλής  στον Δήμο, εκτός της περίπτωσης που έχει γίνει διακανονισμός, και ο οφειλέτης έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.  Η μη οφειλή στο Δήμο, αποδεικνύεται οίκοθεν από την οικονομική υπηρεσία. Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου,  πληρώνεται προ της παραδόσεως της άδειας χρήσης.

 

Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και  του κοινόχρηστου χώρου.
 • Αντίγραφο  άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στις περιπτώσεις  που του έχει ήδη χορηγηθεί.

 

Η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κεντρικής Πλατείας Βουκολιών, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  Πλατανιά,  αφορά την τρέχουσα ετήσια χρονική περίοδο.

Με τη λήξη των αδειών,  (εφ’ όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια), με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα.  Σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς της επιχ/σης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει  πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης.

Άρθρο 4°

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδών και λοιπών λειτουργικών στοιχείων.

 

Η άδεια τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων στους παραχωρημένους  κοινόχρηστους  χώρους  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,    εκδίδεται με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Πλατανιά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου  η οποία  συνοδεύεται από:

 • Φωτ/φο άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ισχύ
 • Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.
 • Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων.

 

Η άδεια αφορά  σε σκιάδια, φωτιστικά, ανθοδόχες, πινακίδες  και άλλων διακοσμητικών στοιχείων που εξυπηρετούν την λειτουργία και τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων.

 

Άρθρο  5°

Καθορισμός ετήσιου τέλους.

 

Ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  μετά από εισήγηση της  Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου.

 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  επίσης  αναπροσαρμόζεται το τέλος ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

Άρθρο 6°

Περίπτερα

 

Στην  Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας Βουκολιών έχει χωροθετηθεί και τοποθετηθεί ένα (1) Περίπτερο, το οποίο απεικονίζεται και στο Τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.


Περίπτερα που βρίσκονται ήδη ή θα τοποθετηθούν  στην Κεντρική Πλατεία Βουκολιών, θα πρέπει να αφήνουν υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,50 μ. για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

 

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου.

 

Οι διαστάσεις των περιπτέρων  θα είναι σύμφωνες  με την Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69. (Μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος του περιπτέρου: 1,70μ. Χ 1,50μ.Ο Συνολικός  Χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (τοποθέτηση κουβουκλίου ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων κλπ.) ορίζεται συνολικά σε 8,00 μ2 το μέγιστο.

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50 μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 μ. εσώτερα του άκρου του πεζοδρομίου.

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 52138/03 και ο  Ν. 2946/2001 «Περί υπαίθριας διαφήμισης»),   σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να προεξέχει πέραν των επιτρεπόμενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου. Επί των κινητών προστεγασμάτων (τεντών), χρώματος μπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφημιστικού μηνύματος, μεγίστης νοητής διάστασης 0,75m. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια διάσταση), το οποίο πρέπει να είναι ιδίου περιεχομένου ή σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που προβάλλεται στο πλαίσιο του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η διαφήμιση επί του προστεγάσματος επιτρέπεται να είναι φωτιζόμενη και να προβάλλεται επί των τεσσάρων πλευρών αυτού. 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70μ Χ 1,50μ).

 

Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών στην πλατεία θα εξετάζεται  κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια από το  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου,  με την σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα  και η αισθητική της πλατείας.

 

Πριν από την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,   έως την 10 Δεκεμβρίου  κάθε έτους για την έκδοση της αδείας που θα ισχύει για το επόμενο έτος.

 

Άρθρο 7°

Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.  (άρθρο 13, παρ. 8,  εδαφ.. γ του Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/90).

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση της Δημοτικής Αρχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1900/90,  εκτός από το αναλογούν τέλος:

ü  Χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος χρήσης ανά μέτρο τετραγωνικό, για χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους.

ü  Χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά  μέτρο τετραγωνικό, για χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τους.

ü  Εάν συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο (2) φορές τα ως άνω πρόστιμα.

ü  Αν εξακολουθεί η παράβαση αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζοκαθισμάτων), με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που έχει καθορισθεί για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί άδεια ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου.

ü  Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ü  Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή και μετά την διαπίστωση της παράβασης, θα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από την νομοθεσία “περί αυθαίρετων κατασκευών”   και θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

 

 

 

 

 

 Άρθρο 8°

Μεταβατικές Διατάξεις.


Όσον αφορά στην παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του κανονισμού η προθεσμία υποβολής της αίτησης θα ισχύει δύο (2) μήνες  από την ψήφιση του κανονισμού.

 

Ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού.


Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις. 

Άρθρο 9ο

Ισχύς του κανονισμού.

 

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

 

 

 

 

 

Η παρούσα Απόφαση η οποία θα ισχύει για το έτος 2014 και εφεξής έως ανάκλησης ή τροποποίησής της, θα αναρτηθεί κατά το πλήρες κείμενό της στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά, των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολιών, Κολυμβαρίου, Μουσούρων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τελ. ενημέρωση 16/04/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)