Διάθεση των βοσκοτόπων του Δήμου Πλατανιά έτους 2014 – Έγκριση αριθμού αιγοπροβάτων που έχουν δηλωθεί να εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκότοπους

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 4 του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, συνήλθε σε Tακτική Δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 7083/31-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

 

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου                                   Απόντες       

 1. Σολιδάκης Εμμανουήλ                                   1. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
 2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος                                   2. Παρασκάκης Κων/νος
 3. Μαλακωνάκης Ιωάννης                                  3. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
 4. Καπνισάκης Αντώνιος                                    4. Μαυρεδάκης Σταύρος
 5. Δασκαλάκης Νικόλαος                                   5. Κλουβιδάκης Ιωάννης
 6. Αρχοντάκης Χρήστος                                      
 7. Χηνόπουλος Αθανάσιος                               
 8. Μπομπολάκης Χαρίτων                               
 9. Βλαζάκης Χαρίλαος                                       

10. Σταματάκης Ιωάννης                                     

11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη                          

12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος

13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης  

14. Χαλακατεβάκης Ηλίας

15. Κολοκυθά Αικατερίνη

16. Μαυρογένης Παναγιώτης

17. Κασσελάκης Ιωάννης

18. Παρασκάκης Κων/νος

19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα) 

20. Κουκουνάκης Μιχαήλ

21. Μαυρεδάκης Σταύρος

22. Κλουβιδάκης Ιωάννης

23. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

24. Πενταράκης Αλκιβιάδης

25. Βολάνης Μανούσος

26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

 

      Παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Bουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πλατανιά.

      Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του παρακάτω θέματος αποχώρησε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μπομπολάκης Χαρίτων, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 & 2 του Ν. 3463/2006, Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στην συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως τον δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή έννομο συμφέρον.

Θέμα 10o: Διάθεση των βοσκοτόπων του Δήμου Πλατανιά έτους 2014 – Έγκριση αριθμού αιγοπροβάτων που έχουν δηλωθεί να εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκότοπους

  

   Στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης εισηγούμενος το 10ο θέμα ημερησίας διάταξης, είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 5 του   Β.Δ. 24.9/20.10.58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9  του Ν. 3955/2011, οι βοσκήσιμοι τόποι της περιφέρειας των δήμων, των οποίων την κυριότητα, νομή ή κατοχή έχουν οι ίδιοι, διατίθενται στους δημότες για τη βοσκή των ζώων αυτών. Το περίσσευμα που απομένει διατίθεται με δημοπρασία.  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, οι νέοι δημότες αποκτούν αυτό το δικαίωμα κατόπιν τριετούς από την εγγραφή τους πραγματικής και συνεχούς εγκατάστασης στο δήμο.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να φροντίσει για την οριοθέτηση των δημοτικών βοσκοτόπων  αλλά και για την σύνταξη μελέτης διαχείρισης των βοσκοτόπων, ώστε  να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ενός ενιαίου ορθολογικού σχεδιασμού της διαχείρισής τους.

Σχετικά με την οριοθέτηση των δημοτικών βοσκοτόπων:

Στις διατάξεις του Ν. 1734/1987, προβλεπόταν μεταξύ των άλλων και η οριοθέτηση των δημοτικών βοσκοτόπων η οποία ήταν αρμοδιότητα επιτροπής  την οποία συγκροτούνταν με απόφαση Νομάρχη.  Η εφαρμογή του νόμου αυτού ανεστάλη τελικά σε αρκετά σημεία του μετά τη με αριθμ. 664/1990 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 169449/1379/01.06.2012 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ, μετά την κατάργηση των Αγρονομικών Συμβουλίων που προέκυψε από τον ν. 3938/2011, αρμόδιοι φορείς για την πρόταση και έγκριση γεωργικών και κτηνοτροφικών ζωνών είναι οι κατά τόπους Δήμοι. Ο  Δήμος μας  οφείλει  με απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου  να προβεί  σε οριοθέτηση των δημοτικών βοσκότοπων και συγκεκριμένα θα πρέπει να δρομολογηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

α) Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου οφείλει να συντάξει διαγράμματα σε κλίμακα 1:50.000, ή 1:20.000, στα οποία θα απεικονίζονται οι βοσκότοποι του Δήμου μας σύμφωνα με τα κτηματολόγια ή τους τίτλους ιδιοκτησίας των συνενωμένων πρώην Δήμων και Κοινοτήτων.  

β) Τα  διαγράμματα θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερή περιγραφή του βοσκότοπου, θα αναφέρονται η θέση, τα όρια, η μορφή και η έκτασή του καθώς και ο χαρακτηρισμός του ως πεδινού ημιορεινού ή ορεινού.

γ) Θα πρέπει να εξαιρεθούν της αποτύπωσης εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις που απορρέουν από τη Δασική νομοθεσία και τις Δασικές απαγορευτικές διατάξεις (καμένες, αναδασωτέες, λόγω υλοτομίας) ή από την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων.

δ) Η οριοθέτηση και η διαχείριση των βοσκοτόπων πρέπει να γίνει  σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης) του Ν. 2508/97, για να μην έρχεται σε αντίθεση με τις χρήσεις γης και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Μετά την οριοθέτηση των βοσκοτόπων σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 4 “Διαχειριστικές μελέτες, προγράμματα αξιοποίησης, εκτέλεση έργων” του ν. 1734/87,  είναι σκόπιμο να συντάσσεται μελέτη διαχείρισης για κάθε βοσκότοπο για την ορθολογική χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων του Δήμου μας.   Μέχρι σήμερα στον Δήμο μας δεν έχει συνταχθεί τέτοια μελέτη.   Σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ.: 2900/5-03-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ., σε απάντηση του του με αριθμ. Πρωτ.: 3528/17-02-2014 εγγράφου της υπηρεσίας μας, δεν έχουν συνταχθεί μελέτες διαχείρισης των βοσκοτόπων γενικότερα στον Νομό Χανίων. Με το εν λόγω έγγραφο μας γνωρίζουν ότι στο πλαίσιο του προγράμματος “Εντατικοποίησης Κτηνοτροφίας” είχε γίνει μελέτη για την εφαρμογή του τον Αύγουστο του 2005, για λογαριασμό του Δήμου Μουσούρων σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ   και είχε διαβιβασθεί στην εν λόγω υπηρεσία με το υπ' αρ. 2954/26-05-2006 έγγραφο του Δήμου. Η παραπάνω μελέτη  αφορούσε μόνο την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος και προέβλεπε βελτίωση των βοσκοτόπων με απομάκρυνση (σφαγές) ζωικού κεφαλαίου με αντίστοιχη ενίσχυση για μια πενταετία (2006-2011).

Την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του προαναφερόμενου νόμου,  μπορεί να αναθέσει ο νομάρχης (νυν Περιφερειάρχης)  στη διεύθυνση γεωργίας ή στη διεύθυνση δασών της νομαρχίας ανάλογα αν πρόκειται για πεδινό ή ορεινό βοσκότοπο.   Στην περίπτωση που οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν,  η εκπόνησή της μπορεί να γίνει από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου  μας και  σε περίπτωση αδυναμίας των Υπηρεσιών του Δήμου να εκπονήσουν τις μελέτες αυτές, μπορεί να  ακολουθηθεί η διαδικασία ανάθεσης της εκπόνησης των μελετών  σε τεχνικά  γραφεία, ιδιώτες γεωτεχνικούς  κλπ.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αναθέσεως μελετών.

Σύμφωνα  επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 5 “Δικαίωμα χρήσης και δικαίωμα βοσκής” του εν λόγω νόμου, τους βοσκότοπους που οριοθετούνται,  δικαιούνται να χρησιμοποιούν κτηνοτρόφοι που κατοικούν στο δήμο ή κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο βοσκότοπος, κτηνοτρόφοι-μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού που εδρεύει στον παραπάνω δήμο ή κοινότητα καθώς και άλλοι  κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητας που διατηρούν ζώα. Το δικαίωμα αυτό έχουν και κτηνοτρόφοι, κάτοικοι άλλων δήμων ή κοινοτήτων, οι οποίοι  κατά παράδοση χρησιμοποιούν το βοσκότοπο. Αν υπάρχει περίσσεια βοσκοϊκανότητας, το βοσκότοπο μπορούν να χρησιμοποιούν και κτηνοτρόφοι ή συνεταιρισμοί άλλων περιοχών. Επίσης στον οριοθετημένο βοσκότοπο είναι ελεύθερη η τοποθέτηση μελισσοσμηνών. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν το βοσκότοπο, ο αριθμός των ζωικών μονάδων, η περίοδος βοσκής και ο χρόνος χρήσης του βοσκότοπου καθορίζονται, σύμφωνα με τη μελέτη διαχείρισης, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη.  Μέχρι να συνταχθεί η μελέτη διαχείρισης η παραπάνω απόφαση του νομάρχη ως προς τον αριθμό των ζωικών μονάδων και το χρόνο χρήσης του βοσκότοπου, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της δ/νσης γεωργίας. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η πυκνότητα βόσκησης των περιοχών του Δήμου, είναι ο αριθμός Μονάδων Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) που μπορούν να βοσκήσουν σε ένα (1) Ha εκτάριο (1Ha=10 στρέμματα) και  προκύπτει από τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως εκάστοτε τροποποιείται ανάλογα με  τους επικαιροποιημένους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  Σύμφωνα με την ΚΥΑ 125347/568/2004 ΦΕΚ  142/Β/29.1.2004 (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής) όπως τροποποιήθηκε με  την αρ. ΚΥΑ 140920/2005 ΦΕΚ 1710/8/6-12-2005.την ΥΑ 125347/568/2004 ΦΕΚ 142/Β/29.1.2004, η πυκνότητα βόσκησης των περιοχών του Δήμου μας  έχει ως εξής:

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ (Εύβοια και Κρήτη) 

Πυκνότητα βόσκησης από 0,1 έως 1,4 Μονάδα Ζωική  ανά εκτάριο, δηλαδή 0,667 έως 9,334 στρ.

ΕΙΔΟΣ

ΜΖ/ζώο

Εκτάρια  ΑΠΟ

Εκτάρια  ΕΩΣ

Αιγοπρόβατα

0,15

0,067

0,934

 

* Σημείωση: Χρησιμοποιώντας τον δείκτη πυκνότητας 1 που εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους  όσον αφορά  την πληρωμή  της εξισωτικής  έχουμε: 1/0.15= 6,667 στρέμματα ανά Ζωική μονάδα

Μετά από τα παραπάνω σας υπενθυμίζουμε ότι  το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά πρέπει να εγκρίνει τον αριθμό των ζώων (αιγοπροβάτων) που θα εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκότοπους των δημοτικών ενοτήτων Μουσούρων και Κολυμβαρίου για το έτος 2014,  και εφόσον υπάρξει  περίσσευμα βοσκής να προβεί σε δημοπρασία για την εκμίσθωση  του βοσκότοπου. Στις δημοπρασίες ενοικιάσεως των βοσκησίμων τόπων, για τις οποίες γίνεται λόγος στην παρ.1 του άρθρου 5 του Β.Δ. 24-9/20.10.58, λαμβάνουν μέρος μόνο κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι,  επί  ποινή ακυρότητας της δημοπρασίας. συντάσσεται με απόφαση του Δ.Σ.

Επισημαίνουμε ότι κάθε δημότης δικαιούται να να βόσκει στους δημοτικούς βοσκότοπους όπως αυτοί έχουν ορισθεί δωρεάν,  τέσσερα (4) μεγάλα ζώα και δέκα (10) μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες).  Επίσης ότι κάθε δημότης  Κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για την φύλαξη ανά εκατόν πενήντα (150) μικρών ζώων του έναν ετεροδημότη ποιμένα δικαιούμενο να βόσκει τα ανήκοντα σε αυτόν σαράντα (40) μικρά και πέντε (5) μεγάλα ζώα.    Ο ετεροδημότης ποιμήν ο προσλαμβανόμενος υπό όρους εταιρείας  υποχρεούται να καταβάλλει για τα ζώα του  το διπλάσιο από  το καθορισμένο δικαίωμα  που καταβάλλουν οι δημότες για τα ζώα τους.   Τα ζώα  τούτου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι περισσότερα του μισού του αριθμού των ζώων του δημότη με τον οποίο έχει συμβληθεί.   Η με οποιονδήποτε όρο πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένα  επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αδείας του δημάρχου  (ή Αρμόδιου Αντιδημάρχου) ή προέδρου κοινότητας. (παρ.3 άρθρο 5 Β.Δ. 24-9/20.10.50).

Θα θέλαμε  επίσης να σας  γνωρίσουμε  ότι:

Από  τα στοιχεία που διατηρούνται στην  Υπηρεσία μας και την απογραφή της Στατιστικής Υπηρεσίας Χανίων, προκύπτει ότι οι βοσκότοποι των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας (Μουσούρων και Κολυμβαρίου),  ανέρχονται στις παρακάτω εκτάσεις:

Βοσκότοποι Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων:

α) Τοπική Κοινότητα Λάκκων,    έκταση σε στρέμματα  42.800  έκταση σε εκτάρια

β) Τοπική Κοινότητα Μεσκλών,                 >>                     6.200                >>

γ)  Τοπική Κοινότητα  Καράνου,                >>                     1.900                >> 

 

Βοσκότοποι Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου:

α) Τοπική Κοινότητα Ροδωπού,   έκταση  σε στρέμματα  171.811  έκταση σε εκτάρια   1.718,11

β) Τοπική Κοινότητα Αφράτων,                 >>                       61.785               >>                     617,85

Σας  γνωρίζουμε ότι στην Υπηρεσία μας έχουν περιέλθει σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα από τις ΔΕ Μουσούρων και Κολυμβαρίου που αφορούν αιτήσεις – δηλώσεις των δημοτών Κτηνοτρόφων  των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων,  με τις οποίες  οι κτηνοτρόφοι αιτούνται άδεια εισαγωγής των ζώων  ιδιοκτησίας τους (αιγοπροβάτων) στους δημοτικούς βοσκότοπους και συγκεκριμένα:

α) Από την Δημοτική Ενότητα Μουσούρων  έχουν αποσταλεί  με το με αριθμ. Πρωτ.: 3365/14-02-2014 έγγραφο,  καταστάσεις  οι οποίες έχουν συνταχθεί   ανά Τοπική Κοινότητα για τους Δημοτικούς Βοσκότοπους, μαζί με τις αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις των κτηνοτρόφων και λοιπά δικαιολογητικά που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκότοπους  για το έτος 2014.

β) Από την Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου, με το με από 17/02/2014 έγγραφο έχουν αποσταλεί καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί ανά Τοπική Κοινότητα για τους δημοτικούς βοσκότοπους για το έτος 2014.

Επίσης έχει υπολογισθεί  και αναγραφεί  από την Υπηρεσία μας στις προαναφερόμενες καταστάσεις η αναλογούσα έκταση  βοσκότοπου σε κάθε κτηνοτρόφο ανάλογα με τον αριθμό των αιγοπροβάτων που δηλώνει ότι θα εισάγει στον βοσκότοπο.

Ο συνολικός αριθμός ζώων που δηλώθηκαν από τους κτηνοτρόφους που  υπέβαλλαν αίτηση ανέρχεται:

ι.  Για την Δημοτική Ενότητα Μουσούρων  συνολικά σε   10.633 Αιγοπρόβατα και

ιι. Για την Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου συνολικά σε  9.716  Αιγοπρόβατα (2.264 Αιγοπρόβατα στο βοσκότοπο της Τοπ. Κοιν. Αφράτων και  7.452  Αιγοπρόβατα στο βοσκότοπο της Τοπ. Κοιν. Ροδωπού).

Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την διαδικασία με την οποία καθορίζεται η βοσκοϊκανότητα των βοσκοτόπων σύμφωνα με τις  με αρ.πρωτ. 72088/14-06-2013 & 55287/10-05-2013 εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τις  οποίες:

α) η ελάχιστη και μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ha) και  3MMZ ανά εκτάριο (Ha) και β) η αντιστοιχία  που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ)  για τα   αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου είναι ΜΜΖ/ζώο  0,15   διαπιστώνουμε  τα παρακάτω για τους βοσκότοπους των δημοτικών ενοτήτων Μουσούρων και Κολυμβαρίου:

 

Α) ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 

α. Στον βοσκότοπο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λάκκων  ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε  4.280 εκτάρια,  έχουν δηλωθεί από τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να εισαχθούν συνολικά  7.273 Αιγοπρόβατα.  Σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται η  βοσκοϊκανότητα  των βοσκοτόπων και χρησιμοποιώντας τον δείκτη πυκνότητας 1 που εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους  όσον αφορά την πληρωμή  της εξισωτικής  στον  εν λόγω βοσκότοπο μπορούν να εισέλθουν σύμφωνα με τον τύπο 1.ΜΜΖ=ΣΥΝ.ΑΡ.ΑΙΓΟΠΡ/ΤΩΝ Χ 0,15  ΣΥΝ.ΑΡ. ΑΙΓ/ΤΩΝ=4.280/0,15=28.533 Αιγοπρόβατα

Άρα υπάρχει η ανάλογη βοσκοϊκανότητα για όλα τα ζώα που δηλώθηκαν αλλά και  δυνατότητα να εισέλθουν  ακόμα στον εν λόγω βοσκότοπο  21.260 Αιγοπρόβατα (28.533-7.273=21.260).

 

β. Στον βοσκότοπο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσκλών  ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε  620 εκτάρια,  έχουν δηλωθεί από τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να εισαχθούν συνολικά 2.257 Αιγοπρόβατα.  Σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται η  βοσκοϊκανότητα  των βοσκοτόπων και χρησιμοποιώντας τον δείκτη πυκνότητας 1 που εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους  όσον αφορά την πληρωμή  της εξισωτικής  στον  εν λόγω βοσκότοπο μπορούν να εισέλθουν σύμφωνα με τον τύπο 1.ΜΜΖ=ΣΥΝ.ΑΡ.ΑΙΓΟΠΡ/ΤΩΝ Χ 0,15 ΣΥΝ.ΑΡ. ΑΙΓ/ΤΩΝ=620/0,15=4.133 Αιγοπρόβατα

Άρα υπάρχει η ανάλογη βοσκοϊκανότητα για όλα τα ζώα που δηλώθηκαν αλλά και  δυνατότητα να εισέλθουν  ακόμα στον εν λόγω βοσκότοπο   1.786   Αιγοπρόβατα (4.133-2.257=1.876).

γ. Στον βοσκότοπο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καράνου  ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε  190 εκτάρια,  έχουν δηλωθεί από τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να εισαχθούν συνολικά 1.103 Αιγοπρόβατα.  Σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται η  βοσκοϊκανότητα  των βοσκοτόπων και χρησιμοποιώντας τον δείκτη πυκνότητας 1 που εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους  όσον αφορά την πληρωμή  της εξισωτικής  στον  εν λόγω βοσκότοπο μπορούν να εισέλθουν σύμφωνα με τον τύπο 1.ΜΜΖ=ΣΥΝ.ΑΡ.ΑΙΓΟΠΡ/ΤΩΝ Χ 0,15  ΣΥΝ.ΑΡ. ΑΙΓ/ΤΩΝ=190/0,15=1.266 Αιγοπρόβατα.

Άρα υπάρχει η ανάλογη βοσκοϊκανότητα για όλα τα ζώα που δηλώθηκαν αλλά και  δυνατότητα να εισέλθουν  ακόμα στον εν λόγω βοσκότοπο   163   Αιγοπρόβατα (1.266-1.103=163).

 

Β) ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

α.  Στον βοσκότοπο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αφράτων  ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε 617,85 εκτάρια, (544,21 εκτάρια στο βοσκότοπο  με το τοπωνύμιο “ΠΛΑΙ ΑΡΓΟΥΛΙΔΟ” και 73,64 εκτάρια στο βοσκότοπο με το τοπωνύμιο  “ΑΓΙΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ”), έχουν δηλωθεί από τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να εισαχθούν συνολικά 2.264 Αιγοπρόβατα.  Σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται η  βοσκοϊκανότητα  των βοσκοτόπων και χρησιμοποιώντας τον δείκτη πυκνότητας 1 που εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους  όσον αφορά την πληρωμή  της εξισωτικής  στον  εν λόγω βοσκότοπο μπορούν να εισέλθουν σύμφωνα με τον τύπο  1.ΜΜΖ=ΣΥΝ.ΑΡ.ΑΙΓΟΠΡ/ΤΩΝ Χ 0,15        ΣΥΝ.ΑΡ. ΑΙΓ/ΤΩΝ=617,85/0,15=4.119 Αιγοπρόβατα.

Άρα υπάρχει η ανάλογη βοσκοϊκανότητα για όλα τα ζώα που δηλώθηκαν αλλά και  δυνατότητα να εισέλθουν  ακόμα στον εν λόγω βοσκότοπο  1.855 Αιγοπρόβατα  (4.119-2.264=1.855).

 

β. Στον βοσκότοπο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ροδωπού  ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε 1718,11 εκτάρια,  έχουν δηλωθεί από τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να εισαχθούν συνολικά 7.452 Αιγοπρόβατα.  Σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται η  βοσκοϊκανότητα  των βοσκοτόπων και χρησιμοποιώντας τον δείκτη πυκνότητας 1 που εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους  όσον αφορά την πληρωμή  της εξισωτικής  στον  εν λόγω βοσκότοπο μπορούν να εισέλθουν σύμφωνα με τον τύπο 1.ΜΜΖ=ΣΥΝ.ΑΡ.ΑΙΓΟΠΡ/ΤΩΝ Χ 0,15  ΣΥΝ.ΑΡ. ΑΙΓ/ΤΩΝ=1718,11/0,15=11.454 Αιγοπρόβατα

Άρα υπάρχει η ανάλογη βοσκοϊκανότητα για όλα τα ζώα που δηλώθηκαν αλλά και  δυνατότητα να εισέλθουν  ακόμα στον εν λόγω βοσκότοπο 4.002 Αιγοπρόβατα  (11.454-7.452=4.002).

Μετά από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι όχι μόνο έχουμε την ανάλογη βοσκοϊκανότητα για όλα τα ζώα που δηλώθηκαν αλλά φαίνεται να έχουμε και περίσσευμα βοσκής.  Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για να μπορέσει η Υπηρεσία μας το περίσσευμα βοσκής να το διαθέτει σε ετεροδημότες κτηνοτρόφους,  θα πρέπει άμεσα Τοπογράφος του Δήμου μας  να μεταβεί στις  Συνεταιριστικές Ενώσεις  (Αγυιάς,  Κολυμβαρίου  και  Μάλεμε) και να καθορίσει τα σύνορα και τις τοπογραφικές ενότητες,   ώστε  στην συνέχεια να μπορέσουν να αφαιρεθούν οι επιλεξιμότητες  και πραγματικά να διαπιστώσουμε αν υπάρχει περίσσευμα βοσκής και στην θετική  περίπτωση να προβούμε   σε δημοπρασία για την εκμίσθωση  του βοσκότοπου. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να μην  φτάσουν οι εκτάσεις για τους δημότες κτηνοτρόφους και να δημιουργηθεί πρόβλημα στις επιδοτήσεις τους.

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω, να εγκρίνει αρχικά την εισαγωγή του συνολικού αριθμού των Αιγοπροβάτων στους βοσκότοπους των δημοτικών ενοτήτων Μουσούρων και Κολυμβαρίου όπως περιγράφονται παραπάνω και την χορήγηση κατόπιν της άδειας εισαγωγής-εγκατάστασης από την Υπηρεσία μας,  εφόσον και μόνο οι κάτοχοι κτηνοτρόφοι αυτών προσκομίσουν όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  (έχει ήδη υποβληθεί)

β) Φωτοαντίγραφο Μητρώου εκμετάλλευσης (παλαιό και καινούργιο) για όσους δεν έχουν υποβάλλει

γ) Αποδεικτικό καταβολής του δικαιώματος βοσκής έτους 2014 και παλαιότερων ετών (στις περιπτώσεις  που υπάρχουν οικονομικές οφειλές για προηγούμενα έτη).

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κύριοι   ή  καθ' οιανδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκησίμων τόπων συνολικώς μεγαλυτέρων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων (στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί).

ε) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας επί τριετίας κατοίκου.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάσταση του κτηνοτρόφου στον βοσκότοπο ενεργείται επί τη βάσει εγγράφου αδείας του δημάρχου, στην οποία άδεια αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αυτού, η θέση στην οποία θα εγκατασταθεί το ποίμνιο, και ο αριθμός του διπλότυπου εισπράξεως του δικαιώματος βοσκής (παρ.3 άρθ. 7 του Β.Δ. 24-9/20.10.50).  

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από τους κυρίους ή κατόχους αυτών, χωρίς άδεια της Δημοτικής Αρχής και η τυχόν βόσκηση αυτών σε οποιοδήποτε βοσκήσιμο τόπο δικαιοδοσίας του Δήμου Πλατανιά,  θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει κυρώσεις σε βάρος των παραβατών. 
Επίσης όποιος εισάγει τα ζώα του μέσα σε βοσκότοπο χωρίς την άδεια της δημοτικής αρχής, θεωρείται ότι βόσκει αυθαίρετα.  Η διαπίστωση της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται από τα όργανα του δήμου ή της Αγροφυλακής ή της δασικής υπηρεσία, ο δε καθορισμός του καταβλητέου δικαιώματος ενεργείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Δεν θεωρείται αυθαίρετη βοσκή η βόσκηση ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή χειμερινές βοσκές νομίμως, εφ’ όσον η παραμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.1080/1980.

Για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων   και γενικότερα για τον έλεγχο  της διαδικασίας εισόδου και αποχώρησης  από τους βοσκότοπους, ο κ. Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την σύσταση τριμελής επιτροπής ελέγχου, αποτελούμενης από:

α) Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Μαλακωνάκη Ιωάννη με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Σολιδάκη Εμμανουήλ

β) Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας που βρίσκεται ο δημοτικός βοσκότοπος αναπληρούμενο από σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας.

γ) Τον Δασονόμο της  περιοχής του δήμου.

 Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Γεωπόνος του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Μοτάκη Γεωργία με αναπληρώτρια  την  δημοτική  υπάλληλο του Τμήματος  Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Σουλτάνα Χανούμη.

Η επιτροπή όπως προαναφέραμε, ελέγχει κάθε περίπτωση αυθαίρετης βόσκησης καθώς και τυχόν υπέρβασης του αριθμού των επιτρεπόμενων – από κάθε δικαιούχο – εισερχόμενων ζώων. (άρθρο 4, παρ. 1, Ν.318/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 127/75). Οι υποχρεώσεις & τα δικαιώματα της επιτροπής ορίζονται στις παρ. 2, 3 και  4 του άρθρου 4 του Ν.318/1969. Αφού με πρακτικό διαπιστωθεί οιοδήποτε παράβαση συντάσσεται – σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.Δ.  318/1969 το οποίο κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 73 “Πρόστιμα” του Β.Δ. 24-9/20.10.58 – συμπληρωματικός κατάλογος εσόδων με τα οφειλόμενα ποσά από τους παραβάτες.

   Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης ο οποίος  επεσήμανε την ανάγκη εκπόνησης μελέτης βοσκοϊκανότητας των δημοτικών βοσκοτόπων προς όφελος των κτηνοτρόφων και του φυσικού περιβάλλοντος ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Πενταράκης Αλκιβιάδης έκανε λόγο για παραβίαση των όρων χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων από τους ετεροδημότες κτηνοτρόφους.

   Τέλος τον λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ, ο οποίος, λόγω της οικονομικής κρίσης, πρότεινε την απαλλαγή των κτηνοτρόφων από την υποχρέωση καταβολής τελών βοσκής.                                                                                                     

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

 

         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις  του  Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07,06,2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

β)  Τις  διατάξεις του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α΄) Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

γ) Οι διατάξεις του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/1980 τεύχος Α΄): Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως  διατάξεων τινων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινων συναφών διατάξεων.

δ)  Τον Ν.1734/1987 (ΦΕΚ 189/ 26.10.1987 τεύχος Α΄) ¨Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις”.

ε) Τη με αριθ. 664/1990 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ακυρώνει νομαρχιακές αποφάσεις,  οι οποίες καθόριζαν τα όρια βοσκοτόπων και  που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 1734/1987.

στ) Το άρθρο 103 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/69 ΦΕΚ 7/4969 τεύχος Α΄) “Παραχώρηση δικαιώματος βοσκής εντός δημοσίων δασών εις δήμους και κοινότητας”.

ζ) Το άρθρο 9 του Ν.3955/11 (ΦΕΚ 89/20.04.2011 τεύχος Α΄): Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

η) Την ΚΥΑ 125347/568/2004 ΦΕΚ  142/Β/29.1.2004 (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής) όπως τροποποιήθηκε με  την αρ. ΚΥΑ 140920/2005 ΦΕΚ 1710/8/6-12-2005.

θ) Τη με αρ. πρωτ. 169449/1379/01.06.2012 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ και το αρ. πρωτ. 4106/05-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Χανίων.

ι) Το αρ.πρωτ. 48032/24-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα: Χρήση βοσκήσιμων εκτάσεων

κ) Το με αρ.πρωτ. 11326/24-5-2003 έγγραφο του Αντιδημάρχου  Σολιδάκη Εμμανουήλ  προς της Δ/νση Γεωργίας και την Ε.Γ.Σ. Χανίων με θέμα:  Κατανομή Δημοτικών βοσκοτόπων ΔΕ Μουσούρων.

λ) Το με αρ.πρωτ. 9118/23-12-2010 έγγραφο του Τοπογράφου Μηχανικού του Δήμου κ. Μπουλταδάκη Θεμιστοκλή σχετικό με την έκταση των δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. Κολυμβαρίου.

μ) Τη με αρ.πρωτ. 55287/10-05-2013 Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2013 του  ΟΠΕΚΕΠΕ.

ν) Το με αρ. πρωτ.3528/17-02-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων με θέμα: “Ερώτημα περί ύπαρξης μελέτης διαχείρισης των δημοτικών βοσκοτόπων”

ξ) Το με αρ. πρωτ. 2900/05-03-2014 έγγραφο της   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων με θέμα: “Μελέτη διαχείρισης δημοτικών βοσκοτόπων”

ο) Τη με αρ.πρωτ. 72088/14-06-2013 εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: “Πολλαπλή συμμόρφωση 2013 Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχου.

π) Τη με αρ. πρωτ. 55287/10-05-2013 εγκύκλιο-εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2013 του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ρ) Το με αρ. πρωτ. 3365/14-02-2014 διαβιβαστικό έγγραφο των υπαλλήλων της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων με θέμα: “Αιτήσεις δημοτικών βοσκοτόπων έτους 2014”

σ) Το από 17/02/2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Αρμόδιου Υπαλλήλου  της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου  με θέμα: “Αποστολή Αιτήσεων έτους 2014”

τ) Τη με αριθμό 62/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά με θέμα: “Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων – μισθωμάτων βοσκής”, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                     

                

1. Την έγκριση εισαγωγής του συνολικού αριθμού των Αιγοπροβάτων στους βοσκότοπους των δημοτικών ενοτήτων Μουσούρων και Κολυμβαρίου όπως περιγράφονται στην εισήγηση και όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες -οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης- και την χορήγηση της άδειας εισαγωγής-εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι κτηνοτρόφοι αυτών θα προσκομίσουν τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  (έχει ήδη υποβληθεί)

β) Φωτοαντίγραφο Μητρώου εκμετάλλευσης (παλαιό και καινούργιο) για όσους δεν έχουν υποβάλλει

γ) Αποδεικτικό καταβολής του δικαιώματος βοσκής έτους 2014 και παλαιότερων ετών (στις περιπτώσεις  που υπάρχουν οικονομικές οφειλές για προηγούμενα έτη).

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κύριοι   ή  καθ' οιανδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκησίμων τόπων συνολικώς μεγαλυτέρων των πεντακοσίων (500) στρεμμάτων (στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί).

ε) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας επί τριετίας κατοίκου.

 

 • Η εγκατάσταση του κτηνοτρόφου στον βοσκότοπο θα ενεργείται επί τη βάσει εγγράφου αδείας του δημάρχου, στην οποία άδεια θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αυτού, η θέση στην οποία θα εγκατασταθεί το ποίμνιο, και ο αριθμός του διπλότυπου εισπράξεως του δικαιώματος βοσκής (παρ.3 άρθ. 7 του Β.Δ. 24-9/20.10.50).  

 

 • Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από τους κυρίους ή κατόχους αυτών, χωρίς άδεια της Δημοτικής Αρχής και η τυχόν βόσκηση αυτών σε οποιοδήποτε βοσκήσιμο τόπο δικαιοδοσίας του Δήμου Πλατανιά,  θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει κυρώσεις σε βάρος των παραβατών. 

 • Όποιος εισάγει τα ζώα του μέσα σε βοσκότοπο χωρίς την άδεια της δημοτικής αρχής, θεωρείται ότι βόσκει αυθαίρετα.  Η διαπίστωση της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται από τα όργανα του δήμου ή της Αγροφυλακής ή της δασικής υπηρεσία, ο δε καθορισμός του καταβλητέου δικαιώματος ενεργείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Δεν θεωρείται αυθαίρετη βοσκή η βόσκηση ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή χειμερινές βοσκές νομίμως, εφόσον η παραμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.1080/1980.

 

2. Την σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων και γενικότερα για τον έλεγχο της διαδικασίας εισόδου και αποχώρησης  από τους βοσκότοπους, αποτελούμενης από:

α) Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Μαλακωνάκη Ιωάννη με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Σολιδάκη Εμμανουήλ

β) Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας που βρίσκεται ο δημοτικός βοσκότοπος αναπληρούμενο από σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας.

γ) Τον Δασονόμο της  περιοχής του Δήμου Πλατανιά.

 

 • Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Γεωπόνος του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Μοτάκη Γεωργία με αναπληρώτρια  την  δημοτική  υπάλληλο του Τμήματος  Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Σουλτάνα Χανούμη.

 

 • Η επιτροπή, οι υποχρεώσεις & τα δικαιώματα της οποίας ορίζονται στις παρ. 2, 3 και  4 του άρθρου 4 του Ν.318/1969, θα ελέγχει κάθε περίπτωση αυθαίρετης βόσκησης καθώς και τυχόν υπέρβασης του αριθμού των επιτρεπόμενων – από κάθε δικαιούχο – εισερχόμενων ζώων (άρθρο 4, παρ. 1, Ν.318/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 127/75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Αφού με πρακτικό διαπιστωθεί οιοδήποτε παράβαση, θα συντάσσεται συμπληρωματικός κατάλογος εσόδων με τα οφειλόμενα ποσά από τους παραβάτες.

 

 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τελ. ενημέρωση 16/04/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)