Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως των χώρων της εμποροπανήγυρης, που διεξάγεται την Μ. Παρασκευή στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αρ. Πρωτ.: 7720/9-04-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

     

Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 9/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ.  Απόφασης: 118/2014

 

Θέμα 6o: Αναπροσαρμογή τελών  χρήσεως των χώρων της εμποροπανήγυρης, που διεξάγεται την Μ. Παρασκευή στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά

  

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 4 του μηνός Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, συνήλθε σε Tακτική Δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 7083/31-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

 

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου                                   Απόντες       

 1. Σολιδάκης Εμμανουήλ                                   1. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
 2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος                                   2. Παρασκάκης Κων/νος
 3. Μαλακωνάκης Ιωάννης                                  3. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
 4. Καπνισάκης Αντώνιος                                    4. Μαυρεδάκης Σταύρος
 5. Δασκαλάκης Νικόλαος                                   5. Κλουβιδάκης Ιωάννης
 6. Αρχοντάκης Χρήστος                                      
 7. Χηνόπουλος Αθανάσιος                               
 8. Μπομπολάκης Χαρίτων                               
 9. Βλαζάκης Χαρίλαος                                       

10. Σταματάκης Ιωάννης                                     

11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη                          

12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος

13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης  

14. Χαλακατεβάκης Ηλίας

15. Κολοκυθά Αικατερίνη

16. Μαυρογένης Παναγιώτης

17. Κασσελάκης Ιωάννης

18. Παρασκάκης Κων/νος

19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα) 

20. Κουκουνάκης Μιχαήλ

21. Μαυρεδάκης Σταύρος

22. Κλουβιδάκης Ιωάννης

23. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

24. Πενταράκης Αλκιβιάδης

25. Βολάνης Μανούσος

26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

 

      Παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Bουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πλατανιά.

      Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

 

Θέμα 6o: Αναπροσαρμογή τελών  χρήσεως των χώρων της εμποροπανήγυρης, που διεξάγεται την Μ. Παρασκευή στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά

  

   Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαλακατεβάκης Ηλίας εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερησίας διάταξης, είπε ότι στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών, κάθε χρόνο την Μεγάλη Παρασκευή  διεξάγεται εμποροπανήγυρη,  για την εύρυθμη λειτουργία της οποίας έχει εκδοθεί και εγκριθεί η με αριθμ. 69/2012 σχετική τοπική κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά.

Στο άρθρο 13 της ανωτέρω κανονιστικής καθορίστηκαν τα τέλη χρήσεως του κάθε χώρου της εμποροπανήγυρης της Μ. Παρασκευής, ως κατωτέρω:

α) Τέλος ενοικίασης δημοτικού χώρου μπροστά από κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία κλπ) 40,00 ευρώ / θέση.

β) Σε κτηνοτρόφους που θα τοποθετηθούν στην πλατεία δίπλα στον ποταμό Ταυρωνίτη το ποσό των 10,00 ευρώ.

γ) Σε κατόχους παραγωγικών γεωργικών αδειών, καθώς και σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις με έδρα τον Δήμο Πλατανιά 30,00 ευρώ/θέση

δ) Σε κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο και πλανόδιο όπως μαλλί γριάς, ζαχαρώδη, ξηροί καρποί κλπ.) 40,00 ευρώ/θέση.

ε) Τέλος ενοικίασης χώρου για εμπορικές δραστηριότητες σε δικαιούχους (παντός είδους υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικά, υαλικών ειδών, είδη δώρων, βιβλία, είδη παντοπωλείου, ψιλικών, εργαλείων κλπ) 40,00 ευρώ /θέση.

στ) Τέλος ενοικίασης χώρου για εμπορικές δραστηριότητες σε δικαιούχους είδη λαϊκής τέχνης, αξεσουάρ ένδυσης, κοσμήματα, ασημικά, φο μπιζού κλπ.) 40,00 ευρώ / θέση

ζ) Τέλος ενοικίασης χώρου σε πωλητές παιδικών παιχνιδιών 40,00 ευρώ / θέση

η) Τέλος ενοικίασης χώρου σε αυτοκινούμενες – τροχήλατες καντίνες 100,00 ευρώ εφάπαξ

θ) Μικροπωλητές διαφόρων ειδών, κινητοί στον χώρο της εμποροπανήγυρης θα καταβάλλουν 40,00 ευρώ

ι) Τέλος ενοικίασης χώρου για εγκατάσταση διαφημιστικών περιπτέρων (σε συλλόγους, δημοτικές επιχειρήσεις, κόμματα και λοιπές οργανώσεις) με το συμβολικό ποσό των 10,00 ευρώ εφάπαξ.

Επίσης στο άρθρο  15  της εν λόγω κανονιστικής ορίζεται ότι  “Το τέλος χρήσεως του κάθε χώρου θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν, την τρέχουσα  οικονομική συγκυρία και τις επιπτώσεις αυτής στο κοινωνικό σύνολο, προτάθηκε στην Οικονομική Επιτροπή σχέδιο απόφασης αναπροσαρμογής των τελών χρήσεως του κάθε χώρου της εμποροπανήγυρης, ως κατωτέρω:

α) Τέλος ενοικίασης δημοτικού χώρου μπροστά από κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία κλπ) από 40,00 ευρώ / θέση σε 30,00 ευρώ ανά θέση.

β) Σε κτηνοτρόφους που θα τοποθετηθούν στην πλατεία δίπλα στον ποταμό Ταυρωνίτη το ποσό των 10,00 ευρώ.

γ) Σε κατόχους παραγωγικών γεωργικών αδειών, καθώς και σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις με έδρα τον Δήμο Πλατανιά  από 30,00 ευρώ/θέση, σε  20,00 ευρώ ανά θέση.

δ) Σε κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο και πλανόδιο όπως μαλλί γριάς, ζαχαρώδη, ξηροί καρποί κλπ.) από 40,00 ευρώ/θέση, σε 30,00 ευρώ ανά θέση.

ε) Τέλος ενοικίασης χώρου για εμπορικές δραστηριότητες σε δικαιούχους (παντός είδους υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικά, υαλικών ειδών, είδη δώρων, βιβλία, είδη παντοπωλείου, ψιλικών, εργαλείων κλπ) από 40,00 ευρώ /θέση, σε 30,00 ευρώ ανά θέση.

στ) Τέλος ενοικίασης χώρου για εμπορικές δραστηριότητες σε δικαιούχους είδη λαϊκής τέχνης, αξεσουάρ ένδυσης, κοσμήματα, ασημικά, φο μπιζού κλπ.) από  40,00 ευρώ / θέση, σε  30,00 ευρώ ανά θέση.

ζ) Τέλος ενοικίασης χώρου σε πωλητές παιδικών παιχνιδιών από 40,00 ευρώ / θέση, σε 30,00 ευρώ ανά θέση.

η) Τέλος ενοικίασης χώρου σε αυτοκινούμενες – τροχήλατες καντίνες 100,00 ευρώ εφάπαξ

θ) Μικροπωλητές διαφόρων ειδών, κινητοί στον χώρο της εμποροπανήγυρης θα καταβάλλουν από 40,00 ευρώ, 30,00 ευρώ.

ι) Τέλος ενοικίασης χώρου για εγκατάσταση διαφημιστικών περιπτέρων (σε συλλόγους, δημοτικές επιχειρήσεις, κόμματα και λοιπές οργανώσεις) με το συμβολικό ποσό των 10,00 ευρώ εφάπαξ.

   Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε τα ανωτέρω και με τη με αριθμ. 113/2014 ομόφωνη Απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών χρήσεως των χώρων της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Βουκολιών, ως ανωτέρω.

 “Κατά” της αναπροσαρμογής των τελών χρήσης της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Βουκολιών τάχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, η μείωσή τους υποκρύπτει συγκεκριμένες σκοπιμότητες ενώ καταλήγοντας πρότεινε την απαλλαγή των γεωργών και των κτηνοτρόφων από την υποχρέωση της καταβολής τελών για τους χώρους της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Βουκολιών.

  “Υπέρ”  της αναπροσαρμογής των τελών σύμφωνα με την εισήγηση ψήφισαν τα λοιπά μέλη του Δημοτικού καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βουκολιών κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

 

         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαλακατεβάκη Ηλία και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07,06,2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                     

                 (μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Νταγκουνάκη Εμμανουήλ)

 

Κάνει δεκτή ως έχει τη με αριθμ. 113/2014 εισηγητικού χαρακτήρα ομόφωνη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση την αναπροσαρμογή των τελών χρήσεως των χώρων της εμποροπανήγυρης που διεξάγεται την Μ. Παρασκευή στην Τοπική Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά, ως ακολούθως:  

α) Τέλος ενοικίασης δημοτικού χώρου μπροστά από κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία κλπ) από 40,00 ευρώ / θέση σε 30,00 ευρώ ανά θέση.

β) Σε κτηνοτρόφους που θα τοποθετηθούν στην πλατεία δίπλα στον ποταμό Ταυρωνίτη το ποσό των 10,00 ευρώ.

γ) Σε κατόχους παραγωγικών γεωργικών αδειών, καθώς και σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις με έδρα τον Δήμο Πλατανιά  από 30,00 ευρώ/θέση, σε  20,00 ευρώ ανά θέση.

δ) Σε κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο και πλανόδιο όπως μαλλί γριάς, ζαχαρώδη, ξηροί καρποί κλπ.) από 40,00 ευρώ/θέση, σε 30,00 ευρώ ανά θέση.

ε) Τέλος ενοικίασης χώρου για εμπορικές δραστηριότητες σε δικαιούχους (παντός είδους υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικά, υαλικών ειδών, είδη δώρων, βιβλία, είδη παντοπωλείου, ψιλικών, εργαλείων κλπ) από 40,00 ευρώ /θέση, σε 30,00 ευρώ ανά θέση.

στ) Τέλος ενοικίασης χώρου για εμπορικές δραστηριότητες σε δικαιούχους είδη λαϊκής τέχνης, αξεσουάρ ένδυσης, κοσμήματα, ασημικά, φο μπιζού κλπ.) από  40,00 ευρώ / θέση, σε  30,00 ευρώ ανά θέση.

ζ) Τέλος ενοικίασης χώρου σε πωλητές παιδικών παιχνιδιών από 40,00 ευρώ / θέση, σε 30,00 ευρώ ανά θέση.

η) Τέλος ενοικίασης χώρου σε αυτοκινούμενες – τροχήλατες καντίνες 100,00 ευρώ εφάπαξ

θ) Μικροπωλητές διαφόρων ειδών, κινητοί στον χώρο της εμποροπανήγυρης θα καταβάλλουν από 40,00 ευρώ, 30,00 ευρώ.

ι) Τέλος ενοικίασης χώρου για εγκατάσταση διαφημιστικών περιπτέρων (σε συλλόγους, δημοτικές επιχειρήσεις, κόμματα και λοιπές οργανώσεις) με το συμβολικό ποσό των 10,00 ευρώ εφάπαξ.

 

Η παρούσα Απόφαση η οποία θα ισχύει για το έτος 2014 και εφεξής έως ανάκλησης ή τροποποίησής της, θα αναρτηθεί κατά το πλήρες κείμενό της στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά, των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Βουκολιών, Κολυμβαρίου, Μουσούρων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τελ. ενημέρωση 16/04/2014

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)