Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις Ανάγκες του Δήμου Πλατανιά

31/07/2015

 

Ο Δήμος Πλατανιά, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΖΓΧΩΞ5-0ΒΟ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά» συνολικής αξίας 10.947,00€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

 Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων υλικών, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο  πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει καλύτερο χαρακτηριστικό(κάνοντας χρήση του όρου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, όπου αυτό σημειώνεται στην περιγραφή), τελικό κριτήριο επιλογής συνεχίζει να θεωρείται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται, απαραιτήτως, με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον.

 Η προσφορά του υποψηφίου  θα περιλαμβάνει :

 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην Μελέτη- Τεχνική Έκθεση για την Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά  (Αρ. Πρωτοκόλλου: 12368 - 2 Ιουνίου2015)
 2.  Έναν φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Στον συγκεκριμένο φάκελο θα πρέπει να κατατεθεί έντυπο με συμπληρωμένο τον πίνακα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τα οριζόμενα από την προκήρυξη και επισυνάπτοντας το αντίστοιχο αριθμημένο δικαιολογητικό, εντός του φακέλου. Απαραιτήτως μέσα στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, αριθμημένα και αντιστοιχισμένα στο πίνακα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ, στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ».
 3. Δεύτερος φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που θα παραδοθεί κλειστός και θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφορά, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Ο φάκελος με την προσφορά σας (Υπεύθυνη Δήλωση, Φάκελος Προδιαγραφών- Δικαιολογητικά και Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) θα πρέπει να αποσταλούν/κατατεθούν έως τις 13/08/2015 και ώρα 10:00 και θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου - Προμηθειών υπόψη της κ. Κουκουνάκη Κ.

Πληροφορίες επί των προδιαγραφών δίνονται από τον κ. Παπαδημητρίου Δ., στο τηλ 28213 40033 ή στο email:dpapad<@>platanias.gr.

Η μελέτη και τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα:

http://platanias.gr/news/proclamations/310720151257.html

 


 

 

Διεύκρινηση 03/08/2015

Σε ότι αφορά το Άρθρο Χ: Εγγυησεις της Τεχνικής Έκθεσης, διευκρινίζεται πως η εν λόγω Εγγύηση Καλής λειτουργίας θα πρέπει να κατατεθεί από τον αναδοχο που θα επιλεγεί, κατα την υπογραφή της Σύμβασης.

 

 


 

Διευκρίνηση 04/08/2015

Σε ότι αφορά το Άρθρο ΧΙ: Γενικοί όροι (παρ.6) της Τεχνικής Έκθεσης, διευκρινίζεται πως θα πρέπει ο εξοπλισμός να είναι πλήρως λειτουργικός κατα την παραδοση(θα περιλαμβάνει δηλ. αυθεντικό εξοπλισμό drum-toner-develop). Θα πρέπει να δωθεί εκτός απο την εγκατεστημενη κασέτα τονερ,  τουλάχιστον άλλη μια κασέτα τονερ.

ΑΡΑ η διατύπωση είναι:
.......Ο υποψήφιος που θα παραδώσει εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου εργοστασιακών toner(τουλάχιστον 2 τεμάχια με τα χαρακτηριστικά των πινάκων), developer και drum κρίνεται έκπτωτος.

 


Τελ. ενημέρωση 31/07/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)