Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Δήμου Πλατανιά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό , με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για όσες προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά.

Η συνολικά προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών που αναφέρονται στη σχετική μελέτη, ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό των 49.887,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου Πλατανιά

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Συνεταιρισμοί.

γ) Ενώσεις οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά , και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών, την 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ έως 11.00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, τηλ. 2821340029 και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μαλανδράκης Ιωάννης

 


 

 

Διευκρίνηση για την Προμήθεια: «Ηλεκτρολογικού Υλικού»για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης

ΧΡΗΣΗ: 2015-2016

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Προϋπολογισμός: 49.887,25€ με Φ.Π.Α. 23%

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συμπλήρωση των εντύπων οικονομικής προσφοράς της Προμήθειας: «Ηλεκτρολογικού Υλικού δεν θα ληφθεί υπόψη  η συμπλήρωση τιμών επί αγαθών για τα οποία ζητούνται μηδενικές ποσότητες.

 

Τελ. ενημέρωση 08/12/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)