Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας "Αποκατάσταση Ζημιών Από Θεομηνίες Σε Κτιριακές Υποδομές Του Δήμου Πλατάνια"

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ »

 προϋπολογισμoύ 85.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 52.425,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)

Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 16.424,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%)        

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, στον Αλικιανό, μέχρι τις 16/07/2015 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821 3 41037, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Ζωγραφάκη Νατάσσα για τον ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  21/07/2015 ημέρα  Τρίτη και ώρα  10.00  με το σύστημα προσφορών  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π εφόσον ανήκουν στην  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ σε κοινοπραξία με Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.              

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.382,11 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ και να έχει ισχύ έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι 20/02/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι  (6)  μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  σε βάρος του ΚΑ 30-7331.016

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά

 

Γεράνι,    30  / 06 / 2015 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελ. ενημέρωση 03/07/2015

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)