ΔΕΥΑΒΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή κλειστών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2015.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή των αναφερόμενων στο θέμα υπηρεσιών.

          Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίες. - Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

         Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα (Γεράνι Δήμου Πλατανιά-73 014 Χανιά).

          Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

          Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α). Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β). Οικονομική Προσφορά.

γ). Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γεράνι Δήμου Πλατανιά- 73014 Χανιά, έως και την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

 Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

 

Παραθέτουμε ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως έχει εγκριθεί με την 20/2016 (ΑΔΑ:ΩΚΤΣΟΕΠ3-Υ1Β) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος χρήσης 2015

7.000(μη συμπ. ΦΠΑ)

 

  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Σταματάκης

Τελ. ενημέρωση 02/03/2016

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)