Δικαιολογητικά για αποζημίωση Ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

 

 1. Αίτηση δικαιούχου με πλήρη στοιχεία (Δ/νση,Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ. κλπ)
 2. Αντίγραφο πινάκων & διαγραμμάτων από την μελέτη πράξης εφαρμογής
 3. Πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο
 4. Δικαστική απόφαση για τον καθορισμό τιμής μονάδος και αναγνώριση δικαιούχων ιδιοκτητών, εφόσον αυτοί έχουν προσφύγει δικαστικά, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αποδέχονται την τιμή μονάδος που έχει καθορίσει η επιτροπή του Π.Δ. 5/86

 

 

 

Αίτηση για αποζημίωση Ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)