Βεβαίωση για κτίσματα προϋφιστάμενα νόμιμα του 1955

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Φωτογραφίες κτίσματος
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα με διάγραμμα κάλυψης, για να αποδειχθεί η νομιμότητα του κτίσματος.
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας παλιοί, κοντά στο 1955, στους οποίους να αναφέρεται το κτίσμα, ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό παλαιότητας, όπως ρευματοδότηση, αποσπάσματα σχεδίου του 1958 εφ’ όσον το κτίσμα φαίνεται καθαρά, κ.λ.π.
 4. Δήλωση στατικής επάρκειας από δύο μηχανικούς
 5. Αίτηση ενδιαφερομένου

Το κτίσμα για να θεωρηθεί νόμιμα υφιστάμενο σαν προ του 1955 πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. του 1955 ή του 1929 κατά περίπτωση.

 

Βεβαίωση για κτίσματα προυφιστάμενα νόμιμα του 1955

Τελ. ενημέρωση 14/06/2011

Συνδέσεις

 • (147)
 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (146)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)